Taken en verplichtingen werknemer

Als werknemer hebt u een aantal algemene taken, verplichtingen en rechten wanneer u wegens ziekte afwezig bent.

Taken en verplichtingen

  • U speelt als zieke werknemer een actieve rol in uw terugkeer bij uw werkgever;
  • U moet gevolg geven aan de door de werkgever of arbodeskundige gegeven voorschriften en meewerken aan door de werkgever of de deskundige geïnitieerde re-integratieactiviteiten;
  • U bent wettelijk verplicht passend werk te verrichten dat de werkgever u aanbiedt;
  • U bent wettelijk verplicht uw medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak;
  • Het is uw taak de WIA-beoordeling aan te vragen bij het UWV. Als u dit doet, moet u een re-integratieverslag meesturen dat door de werkgever is opgesteld. U moet aan dit verslag uw eigen visie toevoegen op de re-integratie-inspanningen en de in het verslag opgenomen documenten.

Rechten

Zowel u als uw werkgever mogen vanaf het begin van de ziekte een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. U kunt dit doen wanneer er verschil van inzicht is over:

  • uw arbeids(on)geschiktheid;
  • de re-integratie-inspanningen van de werkgever;
  • passend werk binnen het bedrijf.

Tot slot kunt u samen met de werkgever het UWV vragen de wachttijd voor de WIA met maximaal een jaar te verlengen. De werkgever betaalt tijdens deze verlengde wachttijd dan uw loon door.
Argumenten om uw werkgever te vragen langer loon door te betalen zijn:

  • U bent al gedeeltelijk aan het werk.
  • U en uw werkgever zijn bezig met uw re-integratie en die is bijna afgerond. Als uw werkgever langer loon doorbetaalt kan de re-integratie worden afgemaakt zonder de extra druk van een keuring door het UWV.