Hout onder spanning

Hout onder spanning

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

 

sfeerbeeld B&N

Werken met hout onder spanning is specialistenwerk. Bijvoorkeur wordt er machinaal gewerkt, maar er kunnen situaties zijn (o.a. na een storm) waarbij het alleen mogelijk is om met de motorkettingzaag te werken. Gevaarlijke situaties kunnen voorkomen als bomen ongecontroleerd vallen en de houtspanning ongecontroleerd vrijkomt in de nabijheid van de zager.

Knelpunten

De kennis en ervaring van de zager zijn onvoldoende afgestemd op de gevaren van de werkzaamheden.

In de nabije omgeving van de zager komt de in het hout aanwezige spanning op ongecontroleerde wijze vrij.

Bomen vallen ongecontroleerd om.

De brancheafspraken

Medewerkers dienen voldoende deskundig, opgeleid en geïnstrueerd te zijn. Zorg met enige regelmaat voor een opfriscursus, afgestemd op de bedrijfssituatie.

Inventariseer voor aanvang van de werkzaamheden welke risico’s het werk met zich meebrengt en stel op basis daarvan de juiste werkwijze vast.

Houd bij de planning van de werkzaamheden rekening met de gekozen werkwijze en de in te zetten hulpmiddelen.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

  • Beoordeel vooraf de aard van het werk. Geef medewerkers de tijd om de terreinomstandigheden te verkennen, de ondergrond en de omgeving waar het werk uitgevoerd moet worden en stem de techniek en het materieel daarop af.
  • Stel een veilige werkwijze vast en stel vast welke medewerkers hiervoor voldoende deskundig zijn opgeleid en voldoende ervaring hebben.
  • Zorg dat er bij moeilijke omstandigheden of bij risicovolle werkzaamheden minimaal twee mensen aanwezig zijn, zodat medewerkers kunnen samenwerken. Zorg dat medewerkers regelmatig rouleren en kleine pauzes nemen.
  • Probeer klimmen te vermijden.

Opleiding en instructie

  • Zorg dat medewerkers opgeleid zijn en kennis hebben van het uit te voeren werk (hout onder spanning). Zie voor meer informatie ook: Werken met de motorkettingzaag, zie het schema met de verschillende opleidingsniveau's.
  • Stem de bedrijfshulpverlening af op de risico’s van het werk, de werksituatie en de locatie.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en zorg dat deze beschikbaar zijn.
  • Zie voor meer informatie: Werken met de Motorkettingzaag

Wat u verder moet weten

  • Bespreek de noodzakelijke wegafzetting en tijdelijke verkeersmaatregelen met de wegbeheerder. (Zie: Veilig werken langs de weg.)

Meer informatie