Geschikt voor werk binnen het eigen bedrijf

Activiteiten om iemand geschikt te maken voor werk binnen het eigen bedrijf

Wanneer het niet lukt iemand – direct – in de eigen functie aan de slag te laten gaan, kan voor tijdelijk of vast een aangepaste functie in het eigen bedrijf worden aangeboden.

Advies

Stigas kan u adviseren (via een werkplekonderzoek) over mogelijke verbeteringen op de werkplek.
Ook kan Stigas de werknemer voorlichting en instructies geven hoe hij of zij op een gezonde wijze het werk uit kan voeren. Daarnaast biedt de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) diverse aanknopingspunten ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Colland/SAZAS neemt de kosten van het werkplekonderzoek voor haar rekening indien u het pakket Verzuimmanagement Compleet of Verzuimmanagement Basis heeft afgesloten.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht en de regels van het UWV omschrijven passend werk als: ‘werk dat overeenkomt met de krachten en bekwaamheden van de medewerker, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd’ (artikel 658a, lid 3 Burgerlijk Wetboek).

Houd u bij het vinden van passend werk wel rekening met de rechtspositie van de medewerker. Het moet namelijk wel om een faire deal gaan. Goed overleg met uw medewerker levert in de meeste gevallen een goed resultaat en daardoor aan twee kanten winst op. Raadpleeg eventueel de Arbodienst, zeker als u en uw werknemer het niet eens kunnen worden.

Het is moeilijk concrete regels te geven over passend werk. De rechter bepaalt van geval tot geval of het aangeboden werk aan de eisen voldoet:

  • De aangeboden baan heeft zo veel mogelijk hetzelfde aantal uren en dezelfde werktijden
  • U mag de werknemer niet onmiddellijk werk aanbieden in een lagere functie
  • De reistijd moet redelijkerwijs haalbaar zijn voor de medewerker (als er sprake is van herplaatsing binnen het eigen bedrijf, maar op een andere locatie)

Maar passende arbeid moet ook passend zijn voor het bedrijf. Zo moet de aangepaste functie het productieproces niet in gevaar brengen. Hierin wegen de volgende zaken mee:

  • Hoeveel aanpassingen zijn er nodig in relatie tot wat de werknemer nog kan? Ook de invloed van de aandoening op de bedrijfsvoering kan meetellen. Een champignonplukker met reuma zal bijvoorbeeld minder snel kunnen oogsten
  • De organisatie van het bedrijf. Een groter bedrijf kent nu eenmaal meer mogelijkheden voor herplaatsing
  • Hoe minder geld u moet uitgeven om de passende arbeid te realiseren, hoe zwaarder de plicht om dit ook te doen