Overzicht arbowet: Wat is er via Stigas voor u geregeld?

In de sector agrarisch en groen is via Colland en Sazas het meeste al voor u geregeld.

Als u premie afdraagt aan Colland Arbeidsmarkt kunt u aanspraak maken op de volgende dienstverlening preventiezorg Stigas *):

 • het preventiespreekuur bij bedrijfsarts of preventieadviseur door uw werknemer
 • de Stigas Servicedesk voor al uw vragen op het gebied van arbeidsomstandigheden en duurzaam werken
 • inlog voor de digitale branche-RIE (risico-inventarisatie en -evaluatie) voor uw bedrijf
 • deskundige ondersteuning op uw bedrijf bij de uitvoering de RIE (tegen gereduceerd Legestarief)
 • eventuele gewenste toetsing van de RIE
 • het preventief medisch onderzoek (PMO)
 • toegang tot alle informatie via www.stigas.nl
 • de arbocatalogus voor uw bedrijf via www.agroarbo.nl
 • veiligheidskundige ondersteuning door een middelbare of hogere veiligheidsdeskundige in verband met VCA-certificering (tegen gereduceerd uurtarief)
 • de mogelijkheid van een second opinion voor uw medewerker na overleg met de eigen bedrijfsarts (BKV Groep B.V.)
 • opleidingen voor preventiemedewerker en bedrijfshulpverlener (tegen aantrekkelijke tarieven)
  de klachtenregeling van Stigas

Als u verzekerd bent bij Sazas en u heeft gekozen voor één van de drie verzuimpakketten Sazas is ook verzuimbegeleiding voor u geregeld. Voor de volledige inhoud van de pakketten wordt verwezen naar de ‘Dienstverleningsvoorwaarden Verzuimmanagement’,

Via elk van deze pakketten zijn in ieder geval de volgende zaken voor u geregeld:

 • verzuimbegeleiding conform de eisen van de Wet verbetering Poortwachter
 • opstellen van de wettelijk verplichte Probleemanalyse en een voorstel Plan van Aanpak
 • melding beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)
 • bezoek bedrijfsarts en/of re-integratieadviseur indien daar aanleiding voor is en de mogelijkheid om met preventiemedewerker, OR of PVT contact te hebben
 • mogelijkheid van second opinion door uw medewerker

*) U kunt aanspraak maken op de hiervoor genoemde diensten, indien en voor zolang u aan uw verplichtingen jegens Colland Arbeidsmarkt hebt voldaan. Wijzigingen in aanspraken en regelingen zijn voorbehouden.