Verzuim Onder De Duim

Stigas heeft samen met Sazas een aanpak ontwikkeld die bedrijven helpt hun ziekteverzuim omlaag te brengen, maar vooral ook te voorkomen. Met ons speciale programma VerzuimOnderDeDuim bieden we bedrijven ondersteuning bij het beheersen van verzuim. Het programma VerzuimOnderDeDuim heeft zich in de afgelopen jaren met succes bewezen. Veel deelnemers hebben het verzuim in hun organisatie aanzienlijk weten terug te dringen.

Wat is Verzuim Onder De Duim?

Het programma VerzuimOnderDeDuim helpt u het verzuim binnen uw bedrijf te analyseren en geeft u handvatten om gericht actie te ondernemen. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld de procedure van ziek- en herstelmeldingen, de rol van leidinggevenden bij verzuim en het voeren van verzuimgesprekken.

De aanpak is vooral geschikt voor bedrijven waarbinnen veel verzuim voorkomt. Aan het begin van ieder jaar worden, op basis van een selectie van voorgaande jaren, bedrijven uitgenodigd deel te nemen. Deelname aan het VerzuimOnderDeDuim-gesprek is voor klanten van Sazas kosteloos. Mocht u niet uitgenodigd worden, maar wel geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met de Stigas Servicedesk 085 – 044 07 00 (optie 1) of rechtstreeks met Sazas op 088 - 5679 100.

Wat houdt onze extra ondersteuning precies in?

In een gesprek met uw Stigasadviseur kijkt u samen naar de aard en oorzaken van het verzuim in uw bedrijf. Wat is er aan de hand en welke invloed kunt u uitoefenen? De procedure rondom ziekteverzuimbegeleiding komt aan de orde, net als de samenwerking met de arbodienst en de betekenis van de Wet Verbetering Poortwachter. Een belangrijk onderdeel vormt de invloed van uw stijl van leidinggeven op het voorkomen van verzuim. Ook worden de sterke kanten van uw aanpak belicht en zet u mogelijke knelpunten, waar u in de begeleiding van uw zieke medewerkers tegenaan loopt, op een rij. Deze analyse leidt tot het opstellen van een concreet verbeterplan, waarmee u aan de slag gaat. Samen met uw adviseur spreekt u af welke ondersteuning u in het vervolgtraject nodig hebt.

U ontvangt een schriftelijk verslag van dit gesprek met een op maat gemaakt advies. De afgelopen jaren is uit ervaring gebleken dat het belangrijk is dat u uw medewerkers betrekt bij het verder invullen van het actieplan.

U kunt deelnemen aan gerichte workshops, waarmee u uw kennis en vaardigheden kunt vergroten. Een voorbeeld is 'Verzuimmanagement', een workshop over wet- en regelgeving en de theorie achter ziekteverzuim. Of: 'Voeren Van Verzuimgesprekken', een training waarin u op praktische wijze aan de slag gaat met gesprekken, met als doel het verzuim onder de duim te krijgen.

Aan het eind van het jaar evalueren wij telefonisch met u wat het effect is van de door u ondernomen acties en welke vervolgactiviteiten eventueel nog gewenst zijn.

Wat levert mij dit op?

U plukt de vruchten van deelname aan VerzuimOnderDeDuim. Lager verzuim betekent een directe verlaging van de kosten en op termijn een lagere premie voor uw verzuimverzekering. Daarnaast leert u verzuim beter te herkennen en aan te pakken. Daar hebt u nu voordeel van en natuurlijk ook in de toekomst.