Gevaren van mestgassen

 

Mestgassen Gevaar
Waterstofsulfide
(zwavelwaterstof)
H2S

 Algemeen: het gas is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over de grond met kans op ontsteking op afstand. Het gas heeft een typerende geur bij lage concentraties (rotte eieren).

Symptomen bij blootstelling: dodelijk bij inademing.

  • Inademen: tranen, misselijkheid, braken, keelpijn, hoesten, hoofdpijn, duizeligheid, verwarring, kortademig, pijn in de borst, hartkloppingen, ademstilstand, toevallen en bewusteloosheid.
  • Ogen: roodheid en pijn, tranenvloed, lichtgevoeligheid, ernstige brandwonden, hoornvliesbeschadiging.

zie schema hier onder

 Ammoniak
NH3

 Algemeen: Het gas is lichter dan lucht en heeft een stekende geur.

Symptomen: giftig bij inademing

  • Inademen: bijtend, tranen, keelpijn en hoesten, moeizaam ademen, kortademig en ademnood.
  • Huid: bijtend, roodheid en pijn, blaren en brandwonden.
  • Ogen: bijtend, tranenvloed, hoornvliesbeschadiging, verlies van gezichtsvermogen en ernstige brandwonden.

 Methaan

CH4

 Algemeen: het gas is lichter dan lucht en is kleurloos en reukloos.

Dit gas kan bij vrijkomen door verdringing van de lucht verstikkend werken.

Symptomen bij inademen: ademnood, hoofdpijn, sufheid en bewusteloosheid.

 Kooldioxide

CO2

Algemeen: het gas is (nagenoeg) reukloos. Het gas is zwaarder dan lucht en kan zich op laaggelegen plaatsen ophopen met kans op zuurstof gebrek. Dit gas kan bij het vrijkomen door verdringing van de lucht verstikkend werken.

Symptomen bij inademen: hartkloppingen, ademnood, duizeligheid, hoofdpijn, zwaktegevoel en bewusteloosheid.

 Blauwzuurgas

HcN

 Algemeen: de damp heeft een typerende geur( bittere amandelen) en ment zich goed met lucht.

Symptomen: dodelijk bij inademing, huidcontact en inslikken.

  • Inademen: hoofdpijn, misselijkheid, bewusteloosheid, ademstilstand en hartstilstand.
  • Huid: prikkelingen, zie verder inademen.
  • Ogen: prikkeling, zie verder inademen.
  • Inslikken: zie inademen.
Concentratie H2S(ppm)

 Effecten

 

 ca. 0,02  Onaangename geur (rotte eieren) waarneembaar
 0,15-10  Toenemende mate van penetrante geur
ca. 10 Oogirritatie. Na 4-8 uur bloostelling: hoofdpijn en misselijkheid
 > ca. 100  Irritatie van de ogen (tranenvloed, roodheid, overgevoeligheid voor licht) en de neus en keel membranen; verlamming van het geurvermogen
> ca. 150 Hoofdpijn, duizeligheid en diarree
300-500 Gevaar voor longschade, naast ernstige systemische effecten met als mogelijk symptomen: hoofdpijn, duizeligheid, ataxie, kortademigheid, verminderde bloeddruk en bewusteloosheid
> 500 Snelle levenbedreigende effecten op het centrale zenuwstelsel en het hart; dodelijk na inademen langer dan ca. 30 minuten
> 1000 Bij de eerste ademteug verlamming van het middenrif, direct bewustzijnsverlies, overlijden binnen enkele minuten (sudden knock-out, sudden death).

ppm = parts per million (volume) eenheid die de concentratie van H2S in een ruimte aangeeft.