Symbolen en hun betekenis

De symbolen en hun betekenis

De symbolen kunnen in combinatie met elkaar voorkomen.

Gevarensymbool Betekenis Toelichting
Ontvlambaar Deze producten (gassen, vloeistoffen, vaste stoffen) vatten gemakkelijk vlam in de nabijheid van een warmtebron of open vuur (brandende sigaret, waakvlam), door een vonk (schakelaar, vallende verfkrabber).
Explosief Deze producten kunnen ontploffen.
Oxiderend Producten in deze klasse kunnen bij aanraking met andere stoffen (met name brandbare stoffen) heftig reageren. Hierbij komt erg veel warmte vrij.
Corrosief Dit symbool staat op bijtende producten die een vernietigend effect hebben op lichaamsweefsels zoals huid, ogen en slokdarm. Ook vaste stoffen zoals textiel, hout en metaal kunnen worden aangetast.
Giftig Producten die als giftig aangeduid worden, leveren bij opname via mond, huid of inademing ernstig gevaar op en kunnen dodelijk zijn.
Minder ernstig gezondheids-gevaar in vergelijking met giftig, corrosief en langetermijn gezondheidsgevaar Producten in deze klasse leveren bij inslikken, inademen of opname via de huid irritatie of schadelijke lichamelijke effecten op.
Langetermijn gezondheidsgevaar Producten uit deze klasse zijn bij inslikken, inademen of opname via de huid (verdacht) kankerverwekkend of anderszins mogelijk schadelijk voor de gezondheid en de voortplanting.
Milieugevaarlijk Producten in deze klasse leveren ernstige schade op voor het milieu, bijvoorbeeld sterfte van vissen of bijen.
Gassen onder druk Het gaat om samengeperste gassen, vloeibare gassen, sterk gekoelde gassen of opgeloste gassen. Blootstelling aan hoge temperaturen kan leiden tot brand of ontploffing.

Signaalwoorden

Op de producten staan onder de symbolen zogenaamde signaalwoorden. Het signaalwoord 'gevaar' wordt gebruikt voor de meest gevaarlijke categorie binnen een klasse. Het signaalwoord 'waarschuwing' wordt gebruikt voor de minder gevaarlijke categorie binnen die klasse. De signaalwoorden worden afzonderlijk van elkaar gebruikt. Als het signaalwoord ‘gevaar’ op het etiket staat, wordt het signaalwoord ‘waarschuwing’ niet vermeld.

Gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen

Naast symbolen en signaalwoorden staat op de nieuwe etiketten ook aangegeven waar verkeerd gebruik van het product toe kan leiden (de zogenaamde gevarenaanduidingen) en welke voorzorgsmaatregelen u moet nemen.

Voorbeelden van gevarenaanduidingen:

  • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
  • H302 Schadelijk bij inslikken
  • H321 Schadelijk bij contact met de huid

Voorbeelden van voorzorgsmaatregelen:

  • P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen
  • P331 GEEN braken opwekken
  • P350 Voorzichtig wassen met veel water en zeep
  • P353 Huid met water afspoelen/afdouchen
  • P333+131 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen

Globally Harmonised System (GHS)

De pictogrammen en H+P zinnen die hierboven worden gebruikt zijn onderdeel van het zogenaamde Globally Harmonised System (GHS). De huidige systeem van pictogrammen en zogenaamde R+S zinnen worden de komende tijd vervangen door dit GHS-systeem. Per 1 juni 2015 moeten alle oude pictogrammen en zinnen vervangen zijn. Voor meer informatie zie de website over GHS van de overheid. Deze website bevat ook een pagina met een oud-nieuw tabel.