Heftruck

Heftruck

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige afloop.

Wat is de gewenste situatie?

De werkomgeving is veilig.

De heftruck is veilig en wordt conform de handleiding gebruikt en onderhouden.

Medewerkers zijn deskundig en geïnstrueerd en de leiding houdt toezicht op de gemaakte afspraken.

Als een heftruck kantelt, kan de medewerker niet bekneld raken.

Maatregelen

Laat de heftruck jaarlijks keuren en houd het onderhoud bij in een onderhoudsboek.

Zorg dat de heftruck is voorzien van een stoelgordel, een dichte cabine of veiligheidsbeugels.

Zorg voor (schriftelijk) aantoonbare instructie.

Zorg voor goed opgeleide en geïnstrueerde medewerkers

Controleer voor gebruik de heftruck en meld gebreken bij de leidinggevende.

Leg geen losse spullen op de heftruck of in de cabine.

Rij rustig en pas het rijtempo aan aan de omstandigheden op de werkplek. Bij een snelle, korte bocht kan een kleine oneffenheid in de bodem de heftruck al doen kantelen.

Hef of vervoer beslist geen personen.

Hef geen last die zwaarder is dan de aangegeven draaglast.

Een big bag of andere last die aan de vork hangt beïnvloedt de stabiliteit van de heftruck zeer negatief. Werk hier alleen mee op een vlakke, harde ondergrond.

Beperkt een last het zicht bij het vooruitrijden? Rijd dan altijd achteruit.

Gebruik de veiligheidsgordel om beknelling te voorkomen bij kantelen.

Werk volgens de instructies en de afspraken die zijn gemaakt in het bedrijf.

Parkeer de heftruck met de vork in de laagste stand en iets voorover.

Verwijder de contactsleutel als u de heftruck verlaat en u er geen toezicht op kunt houden.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Zorg dat de acculaadruimte goed geventileerd is en voorkom vonkvorming. Bij het opladen van de accu's kan het explosieve waterstofgas vrijkomen. (zie Veilig een heftruckbatterij laden).
  -Voor de afvoer naar buiten moeten de openingen zo hoog mogelijk zitten.
  -Voor de aanvoer van verse lucht moeten de openingen zo laag mogelijk zitten.
  -Vermijd dode hoeken voor de ventilatiestroom zo veel mogelijk door een diametrale opstelling van de openingen.
  - Indien nodig aanvullend geforceerde ventilatie.
  De ventilatie van een accuruimte moet zodanig worden berekend, dat een concentratie van 4% met vijfvoudige zekerheid niet kan worden bereikt.
  Een installatietechnisch deskundige kan vrij eenvoudig berekenen welke ventilatiecapaciteit nodig is.
 • Zorg voor egale vloeren om onnodige trillingen te voorkomen.
 • Zorg dat transparante deurflappen ter voorkoming van tocht transparant blijven.
 • Bij heffen boven de 1.80 m: zorg voor een versterkte dakconstructie  (FOPS Fall On Protection System). Deze beschermt de bestuurder bij vallende lasten.
 • Bij hefhoogte boven de 2.50 m: zorg voor een lastrek. Dit zorgt ervoor dat de lading niet op de heftruck valt als de hefmast achterover helt.

Foto: Gordelbandsysteem (GBS)

GEREEDSCHAP, MACHINES EN APPARATEN

Zie erop toe dat:

 • de heftruck is voorzien van een claxon, spiegels en veiligheidskooi.
 • de heftruck een veiligheidsgordel heeft. Deze zorgt ervoor dat de bestuurder bij het kantelen van de heftruck niet bekneld raakt. Alternatieven zijn: een dichte cabine of veiligheidsbeugel (PPS-systeem) of het gordelbandsysteem (GBS). Kijk bijvoorbeeld op: http://eblosafety.com/ 
 • een elektrische heftruck altijd een stroomonderbreking heeft. Deze treedt in werking zodra de chauffeur de heftruck verlaat.
 • de maximale werklast in kg, de eigen massa in kg, de fabrikant, type en bouwjaar op de heftruck vermeld staan.
 • een capaciteitsplaat (lastdiagram) op de heftruck is aangebracht. Daarop staat de maximale draaglast.
 • de vorken niet van het vorkenbord afschuiven door een borging van de vorken en eindaanslagen op het vorkenbord.
 • de heftruck jaarlijks wordt gekeurd, periodiek wordt onderhouden en geïnspecteerd en de resultaten worden vastgelegd in een onderhoudsboek.
 • Zodra men met een heftruck over de openbare weg gaat rijden, is het wegenverkeersreglement van toepassing. Voertuigen die onder het Wegenverkeersreglement vallen en die maar met een beperkte snelheid kunnen rijden moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk:
  • Aan de voorkant dienen er twee lampen met zowel dimlicht als stadslicht gemonteerd te zijn.
  • Aan de voor -en achterzijde zijn richtingaanwijzers verplicht.
  • Er dienen waarschuwingsknipperlichten (alarmlichten) aanwezig te zijn.
  • Er dient een speciale rood reflecterende driehoek met geplatte hoeken te zijn gemonteerd.  Deze driehoek dient bevestigd te worden aan de achterzijde (in het midden dan wel links van het midden), op een hoogte die minimaal 35 cm is en maximaal 90 cm.
   
  • Op de achterkant behoren zich twee achterlichten, twee stoplichten en tenminste twee reflectoren
  • Als de heftruck langer is dan zes meter moet hij ook nog uitgerust zijn met extra richtingaanwijzers en oranje reflectoren aan de zijkanten.
  • Verder dienen uitstekende delen (b.v. de vorken) verwijderd dan wel afgeschermd te worden.
  • De maximale snelheid op de openbare weg is 25 km/h.
 • Een maatregel kan zijn het monteren van de zogenaamde bluespot. Een voetganger wordt tijdig gewaarschuwd door een heldere blauwe lichtbundel op de vloer dat een heftruck nadert.

Opleiding en instructie

 • Goed opgeleide heftruckchauffeurs zijn aantoonbaar minder vaak bij ongevallen betrokken. Laat daarom chauffeurs een opleiding volgen. Geef daarnaast doeltreffende voorlichting over ‘de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken’. Er moet dus ook voorlichting worden gegeven die ingaat op de in het werk te verwachten risico’s.
 • De gegeven instructie in uw bedrijf moet aantoonbaar (schriftelijk) zijn. In de voorlichting dient onder andere het volgende aan bod te komen:
  • de gevaren voor de bestuurder en de personen in de omgeving van de (rijdende) heftruck;
  • het doel en het gebruik van de veiligheidsvoorschriften;
  • veiligheidsmaatregelen bij de diverse handelingen;
  • verboden handelingen;
  • onderhoud en hoe te handelen bij defecten of schade.
 • Voor het besturen van heftrucks breder dan 130 centimeter waarmee op de openbare weg wordt gereden is een ook een T-rijbewijs nodig. Een heftruck op de openbare weg valt onder de categorie ‘Motorrijtuigen Met Beperkte Snelheid’ (MMBS). Het T-rijbewijs is echter niet verplicht voor motorrijtuigen die niet breder zijn dan 130cm (inclusief voorzetapparatuur). Ook mogen deze voertuigen niet de mogelijkheid hebben om een aanhangwagen te trekken.
 • Stel in overleg met de heftruckchauffeurs een aantal praktische regels op, waaraan iedereen zich moet houden. Bijvoorbeeld: Transport- en looproutes, verkeersregels i.v.m. omstanders, toeteren bij onoverzichtelijke hoeken, e.d.
 • Markeer plaatsen waar het niet toegestaan is om met de heftruck te komen, markeer looproutes.
 • Zie erop toe dat jeugdigen (16 tot 18 jaar) die heftruck besturen een opleiding (heftruckcertificaat) hebben en er deskundig toezicht wordt uitgeoefend. Kies hierbij voor een erkende opleider.
 • Plaats een waarschuwingssticker nabij de ingang van het pand die wijst op de aanwezigheid van een heftruck.

 

heftruck gevarendriehoek

Afbeelding: Gele waarschuwingssticker met heftruck

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

 • Gebruik altijd veiligheidsschoenen tijdens het werk.
 • Bij het opladen van de elektrische heftruck kan het explosieve waterstof vrijkomen. Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen: een zuurbril en zuurbestendige handschoenen.

Wat u verder nog moet weten

 • Gebruik in binnenruimten geen dieselheftruck. De uitlaatgassen zijn schadelijk voor de gezondheid. Omdat het om een kankerverwekkende stof gaat, gaat de vervangingsmaatregel boven andere maatregelen. De vervangingsmaatregel houdt in dat de diesel vervangen wordt door een brandstof zonder de kankerverwekkende uitstoot, bijvoorbeeld LPG of een elektrische aandrijving. Wanneer het niet haalbaar om de diesel te vervangen neem je maatregelen conform de stand der techniek. Stand der techniek De stand van de techniek is bijvoorbeeld een Tier 4 motor of een motor voorzien van een effectief roetfilter (afvangrendement van minimaal 70 %).
 • Machineveiligheid Algemeen
 • Hoe voorkom ik ongevallen en schade met heftrucks?
 • EMISSIEARME MOTOREN

 

heftruck verboden bord

Afbeelding: Verbodsbord meerdere personen op heftruck

Jongeren

 • 16 en 17 jarigen mogen een heftruck bedienen indien zij in het bezit zijn van een heftruckcertificaat en er deskundig toezicht door een volwassene wordt uitgeoefend.
 • Kinderen tot 16 jaar mogen zich niet ophouden in een ruimte waar de heftruck rondrijdt.

Meer info

 • Het gordelbandsysteem is nieuw en werkt volgens de gebruikers zeer eenvoudig en doeltreffend. Bekijk het filmpje voor de eenvoudige werking.
 • Als er voldoende ventilatie, voldoende ruimte, de acculader voldoet aan NEN-EN-IEC 60335-2020 en er geen openvuur is dan kan het laden in de gewone werkruimten en magazijnruimten plaats vinden. Deze ruimten noemen we laadplekken. De benodigde ventilatie wordt berekend met: N > 0,055 x α x I N = aantal kubieke meters verse lucht per uur α = aantal cellen van de batterij I = ladingstroom in Ampère Een laadstation met 4 batterijen van 12 volt (totaal 24 cellen) worden geladen met een laadstroom van 6 Ampère. De rekensom wordt dan: N > 0,055 x [4 x 6] x 6 = 7,92 m3 per uur.
 • Veilig een heftruckbatterij laden.