VI12 - Poederdoseerapparatuur met pencycuron

Veiligheidsinstructie voor het poten van aardappels met een trekker en aardappelpootmachine waarbij via poederdosseer-apparatuur middelen op basis van pencycuron (Moncereen Droogontsmetter N 9102) worden toegediend tegen Rhizoctonia.

De veiligheidsinstructie vakbekwaamheid gewasbescherming wordt gegeven door een houder van een:

 • bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren,
 • bewijs van vakbekwaamheid Bedrijfsvoeren,

De instructeur of de werkgever van de persoon die de instructie heeft gevolgd, ondertekent en dagtekent het deelnameformulier van de veiligheidsinstructie, geeft een kopie aan betrokkene, en bewaart het origineel gedurende vijf jaren nadat de instructie is gegeven in verband met het toezicht. De kopie van de instructie geldt als bewijs dat de werknemer de instructie heeft gevolgd. De werknemer moet de kopie bij zich hebben als hij aardappelen poot met Moncereen.

Toepassingsgebied

Deze erkende veiligheidsinstructie is alleen van toepassing op het automatisch toedienen van Moncereen Droogontsmetter N 9102 met poederdoseerapparatuur. Deze veiligheidsinstructie is vijf jaar geldig.

Voor alle overige werkzaamheden zoals het vullen van de poederdoseerapparatuur, het handmatig uitstrooien van Moncereen Droogontsmetter en het schoonmaken van de apparatuur is minimaal een Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren of bedrijfsvoering Gewasbescherming nodig.

Werking apparatuur

De houder van de spuitlicentie geeft ook uitleg over de werking van de automatische poederdoseerapparatuur. Tijdens dit deel komt aan de orde hoe de apparatuur werkt en welke handelingen wel en niet (zoals vullen, schoonmaken en handmatig uitstrooien)  door de persoon die de instructie volgt gedaan mag worden.

Gevaren voor mens, dier en milieu

Volgens het veiligheidsinformatieblad zijn er geen bijzondere gevaren voor mensen en milieu bekend als er gewerkt wordt volgens de gebruiksaanwijzingen op het etiket van het middel.

Symptomen van vergiftiging

Symptomen van vergiftiging zijn niet beschreven.

Algemene maatregelen

 • Voorkom contact met het middel.
 • Werk volgens de afgesproken werkwijze.
 • Gebruik goed werkende apparatuur, meld storingen direct bij de leidinggevende.
 • Zorg dat je de alarmnummers kent en hebt voorgeprogrammeerd in je telefoon.
 • Voorkom beschadiging / morsen / lekken tijdens transport.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het werk.
 • Was de handen voor het eten, etc. en voor en na toiletbezoek
 • Draag indien nodig de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Neem een kopie van de instructie vakbekwaamheid gewasbescherming mee in de cabine.

EHBO maatregelen

 • Algemene maatregelen
  • Buiten de gevaarlijke zone brengen.
  • Ligging en vervoer in stabiele zijligging.
  • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.
 • Inademing:
  • Onmiddellijk een arts raadplegen.
  • In de frisse lucht brengen.
  • Het slachtoffer warm en rustig houden.
 • Contact met de huid:
  • Met zeep en water wassen.
  • Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
 • Contact met de ogen:
  • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
  • Onmiddellijk een arts raadplegen
 • Inslikken:
  • GEEN braken opwekken.
  • Onmiddellijk een arts raadplegen
  • Mond spoelen.

Noodmaatregelen bij lekkages, verspilling of andere onvoorziene gebeurtenissen

 • Persoonlijke (voorzorgs)maatregelen
  • Vermijd contact met het product
  • Ontstekingsbronnen verwijderen (i.v.m. stofexplosie)
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
 • Milieu(voorzorgs)maatregelen
  • Niet in oppervlaktewater, riolering en grondwater laten terecht komen.
  • Verontreinigde voorwerpen en vloeren overeenkomstig de milieuvoorschriften reinigen.

Hulpmiddelen