Autolaadkraan - categorie A

Autolaadkraan - categorie A

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Deze informatie heeft betrekking op autolaadkranen uit categorie A:

 • Het maximaal mogelijke lastmoment is niet groter dan 20 tonmeter.
 • De kraan is gemonteerd op een voertuig dat is ingericht voor het vervoeren van een lading.
 • De kraan is voorzien van een duidelijk leesbaar en duurzaam aangebracht opschrift, waaruit blijkt dat de kraan uitsluitend gebruikt mag worden voor het laden en lossen van het eigen voertuig.

Het werken met autolaadkranen kent de volgende gevaren:

 • het vallen van voorwerpen
 • het raken van obstakels
 • het gevaar van klemmen en knellen
 • het kantelen van de vrachtwagen

Wat is de gewenste situatie?

Het werken met autokranen leidt niet tot ongelukken.

Maatregelen

Check of de autolaadkraan voor ingebruikname is gekeurd door de fabrikant (inbegrepen in de CE-procedure).

Werk volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.

Laat de autolaadkraan en de hijsmiddelen jaarlijks keuren door een deskundige.

Instrueer medewerkers zodat ze veilig met de autolaadkraan kunnen werken.

Laat de gebruiksaanwijzing voor het gebruik door de gebruikers lezen.

Laat medewerkers, maar ook derden, die bij het hijsen aanwezig zijn een veiligheidshelm en veiligheidsschoenen dragen.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Check voor eerste ingebruikname of de autolaadkraan is gekeurd of is voorzien van een CE-markering en een EG-verklaring van overeenstemming.
  Let op! De verklaring dient betrekking te hebben op het samenstel van laadkraan en auto.
 • Houd bij het bepalen van opslagruimte altijd rekening met de mogelijkheden van een autolaadkraan, zoals de bereikbaarheid van de locatie, het bereik van de autolaadkraan en te hijsen last.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Laat hijsbanden en kettingen minimaal jaarlijks laten keuren. Als hijsbanden aan de kanten beschadigd zijn, insnijdingen hebben of gebroken garens (meer dan 10% ter plekke van de beschadiging) dienen deze afgekeurd te worden.
 • Sla hijsbanden op in een droge , goed geventileerde ruimte.
 • Hang de hijsbanden bij voorkeur op aan rekken.

Opleiding en instructie

 • Instrueer medewerkers over een veilige manier van beladen en het vastzetten van de last.
 • Laat medewerkers opleiden tot deskundige voor het controleren en keuren van de autolaadkraan en de hijsmiddelen of besteed het uit aan een deskundige bedrijf. (Zie ook hieronder bij: Wat u verder nog moet weten.)

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Zorg voor veiligheidshelmen en veiligheidsschoeisel en eventueel voor veiligheidsvesten.

Wat u verder nog moet weten

 • Een deskundige is een voldoende opgeleid en ter zake kundig persoon, die bevoegd is inspectie-, beproevings- of keuringswerkzaamheden te verrichten. Een deskundige dient zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden onafhankelijk en verantwoordelijk te kunnen opstellen. De werkgever is verantwoordelijk voor het aanwijzen van een deskundig persoon, nadat hij zich ervan vergewist heeft dat deskundigheid bij die persoon daadwerkelijk aanwezig is.
 • In het kader van de Machinerichtlijn is de fabrikant aanspreekbaar op de veilige werking van de autolaadkraan. De fabrikant van de autolaadkraan heeft bij het ontwerp een gebruik voor ogen. Hierop zijn de onderdelen van de autolaadkraan en de onderhoudstermijnen afgestemd. Bij een wijziging in het gebruik of een wijziging van het onderhoudssysteem (buiten de fabrikant om) kunnen risico's ontstaan tijdens het gebruik. Het is dus zaak dat de gebruiksaanwijzing door de gebruiker strikt wordt opgevolgd. De gebruiksaanwijzing dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
  • de normale gebruiksvoorwaarden
  • aanwijzingen voor gebruik, montage en onderhoud;
  • de bruikbaarheids- of afkeurgrenzen

De gebruiksaanwijzing dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal.