Bijlage 4 - Vragen in de branche RIE over ongewenst gedrag
Bijlage 4 - Vragen in de branche RIE over ongewenst gedrag

Werkdruk en omgangsvormen 

Werkstress is een toenemend risico in veel bedrijven. Omstandigheden op het werk of thuis, of een combinatie hiervan, kunnen tot stress leiden en ervoor zorgen dat iemand niet meer in staat is te werken. Een werknemer kan langdurig verzuimen als gevolg van een te hoge (ervaren) werkdruk. Of door pesten, discriminatie of agressie op de werkvloer. Duidelijke afspraken over hoe werkdruk te voorkomen en op een goede manier met elkaar om te gaan, voorkomen verzuim en bevorderen het werkplezier. De Arbowet verplicht werkgevers om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. 
Let op: het is belangrijk om medewerkers ook te bevragen naar deze en andere arbo onderwerpen. Hiervoor hebben wij een medewerkersvragenlijst ontwikkeld. Gebruik deze om informatie vanuit medewerkers te gebruiken bij een goede inventarisatie.  

 1. Bespreken jullie regelmatig of er voldoende wordt gedaan om werkdruk te beheersen?
 2. Is er geïnventariseerd of er sprake is van ongezonde werkdruk?
 3. Zijn er in jullie bedrijf functies of groepen medewerkers/afdelingen waar het doorgaans niet lukt het werk in een redelijk tempo binnen de beschikbare tijd afmaken? Bijvoorbeeld door piekbelasting door storingen of een slechte planning?
 4. Zijn er medewerkers of specifieke functies/afdelingen die geen of te weinig invloed hebben in de indeling en de wijze van uitvoering van hun werk?
 5. Zijn de taken van jullie medewerkers afgestemd op hun capaciteiten?
 6. Helpen collega's elkaar bij problemen tijdens het werk? Bijvoorbeeld bij storingen, te veel werk en onduidelijkheden.
 7. Kunnen jullie medewerkers met vragen succesvol bij hun leidinggevende terecht?
 8. Geven jullie voorlichting over omgaan met- en bespreken van werkdruk en ongewenste omgangsvormen?
 9. Is er geïnventariseerd of jullie medewerkers te maken hebben met ongewenst gedrag van collega's of leidinggevende (bijv. pesten, discriminatie, (seksuele)intimidatie of agressie/geweld)?
 10. Geeft de leiding van jullie bedrijf duidelijk aan dat ongewenst gedrag (pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie) niet wordt getolereerd?
 11. Hebben jullie gedragsregels afgesproken over ongewenst gedrag tussen medewerkers en leiding(gevenden) onderling?
 12. Kunnen medewerkers met klachten over ongewenst gedrag bij een (interne of externe) opgeleide vertrouwenspersoon terecht? En zijn zij met deze mogelijkheid bekend? 

Agressie en geweld 

 1. Hebben jullie medewerkers de afgelopen jaren te maken gehad met agressie en geweld door derden? Of bestaat er een reële kans dat ze hiermee te maken krijgen?
 2. Heeft jullie bedrijf interne gedragsregels voor het voorkomen, beheersen en afhandelen van incidenten met agressie en geweld door externen, zoals klanten, cliënten, passanten en bezoekers?
 3. Krijgen jullie medewerkers instructie of training in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld?
 4. Hebben jullie een goed werkende procedure opgesteld voor de registratie van meldingen en incidenten?
 5. Hebben jullie afspraken gemaakt voor professionele opvang en nazorg van slachtoffers van agressie en geweld door externen, zoals klanten, cliënten, bezoekers en omstanders?
 6. Zijn er op locaties waar bezoekers komen (bijvoorbeeld bezoekerscentra, werkschuren, winkel en andere buitenlocatie(s)), voldoende maatregelen getroffen tegen agressie en geweld? 

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel