Incidenteel Lassen

Incidenteel Lassen

Goedgekeurd door Sociale Partners

Dit stuk is alleen van toepassing voor die situaties waar incidenteel (maximaal 1 à 2 keer per week) en kortdurend (maximale inschakelduur van minder dan 1 uur per dag) reparatielaswerk wordt uitgevoerd aan eigen machines zonder dat er andere medewerkers in die ruimte aanwezig zijn.

Lasrook bevat fijnstof, metaaloxiden, gassen en soms chroomverbindingen. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid. Lasrook geeft irritatie van de luchtwegen en kan leiden tot metaaldampkoorts (lijkt op griep). Bij langdurige onbeschermde blootstelling hopen ijzerdeeltjes zich in de longen op. Er is een aanwijzing dat lassers een enigszins verhoogd risico hebben op longkanker.

Wat is de gewenste situatie?

Medewerkers lopen geen gezondheidsschade op door blootstelling aan lasrook en lasdampen.

De wettelijke grenswaarde van 1 mg/m3 voor een 8-urige werkdag wordt niet overschreden.

Maatregelen

Ga na of het lassen vervangen kan worden door het vervangen van onderdelen, gebruik te maken van bouten en moeren of uit te besteden aan een gespecialiseerd lasbedrijf.

Gebruik een zo schoon mogelijk lasproces met de minste emissie.

Voorkom dat de lassers en de collega’s die in dezelfde ruimte aanwezig zijn worden blootgesteld aan gassen en dampen. 

Zorg altijd voor voldoende ruimteventilatie (zie tabel bij toelichting).

Laat door een deskundige het vereiste ventilatievoud berekenen. Voorkom recirculatie.

Maak daar waar nodig gebruik van een bronafzuiger (zie tabel). Verplicht bij RVS lassen of lassen aan vervuild of gecoat materiaal.

Geef medewerkers instructie over de risico’s, de te nemen maatregelen en een juist gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Gebruik bij laswerkzaamheden persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder minimaal een verbeterde lashelm in plaats van een laskap.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Kies een lasmethode waarbij de minste lasrookemissie vrij komt.
    Bron: NVVK
 • Zorg ervoor dat de dek- en verflagen voor het lassen verwijderd zijn.
 • Gebruik bij het lassen aan vervuild/gecoat en RVS materiaal een bronafzuiger. De afgezogen lucht mag niet opnieuw in circulatie worden gebracht.
 • Las, indien mogelijk in een aparte ruimte of buiten, zodat andere medewerkers er geen last van hebben.
 • Overzicht vereiste ventilatie en punt(bron)afzuiging bij lasprocessen aan on- en laaggelegeerd staal:
   
  Lasproces 1 lasser in de ruimte

  (kortdurend en incidenteel)

  Ruimte ventilatie

  minimaal (M3/uur)

  Plaatselijke

  afzuiging

   MIG  800  Wenselijk
   MAG  800  Wenselijk
   MAG elektrode/gevulde draad  800  Wenselijk
   TIG  800  Wenselijk
   Lassen vervuild / gecoat  800  Verplicht
   RVS  800
  Wanneer plaatselijke afzuiging niet effectief is:
  4.000
   Verplicht
   Bron: 5xbeter    

 

In dit filmpje is het effect te zien van het gebruik van afzuiging van lasrook. Goed gebruik van afzuiging voorkomt gezondheidsklachten. Dit zijn PIMEX-beelden, ontwikkeld binnen het Programma Versterking Arbobeleid Stoffen van het ministerie van SZW. 
 

 • Is plaatselijke afzuiging niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat de te lassen plaats niet bereikbaar is met de afzuigunit, dan moet de ventilatie van de ruimte voldoende zijn (zie schema verderop in de tekst) om ervoor te zorgen dat de lasrook zoveel mogelijk uit de ruimte verdwijnt. Is dit niet mogelijk, dan is het in de buitenlucht lassen een mogelijkheid.

 

 • Zorg dat de filters van mobiele afzuigers tijdig vervangen worden om te voorkomen dat vervuilde lucht weer de ruimte in komt. Dit kan zijn op het aangeven van een indicator op de afzuiger of het bijhouden van de gebruikte uren. Raadpleeg de gebruikshandleiding.
 • Zorg voor ruimteventilatie (minimaal 800 m3 per uur per lasser, zie schema eerder in de tekst). Het open zetten van ramen en deuren kan in sommige gevallen voldoende zijn. Nadeel is dat dit niet altijd realiseerbaar is (bijvoorbeeld bij slecht of koud weer) en ook niet altijd voldoende. Mechanische ventilatie door middel van dak- of wandventilatoren heeft daarom de voorkeur. Een wandventilator wordt op ca. 5-6 meter hoogte  aangebracht. Vraag advies bij uw installateur.

 

Ventilator te hoog in ruimte aangebracht.

 • Lassen van RVS produceert zeswaardig chroom (kankerverwekkend). Hoeveel rook vrijkomt tijdens het lassen van roestvast staal hangt in grote mate af van de gebruikte lasmethode. Toe te passen maatregelen bij RVS lassen: Vermijd, waar mogelijk, het lassen van roestvast staal, door in plaats daarvan te schroeven of defecte onderdelen te vervangen, of besteedt het uit aan een gespecialiseerd bedrijf.
 • Slijpen zorgt voor extra stofbelasting. Om ervoor te zorgen dat slijpwerkzaamheden geen invloed hebben op de blootstelling van de lasser, moeten slijpwerkzaamheden op voldoende afstand van de laswerkplek worden uitgevoerd.
 • Zorg dat de lasser zijn hoofd uit de laspluim kan houden (maak bijvoorbeeld gebruik van een draaimal).
 • Zorg voor werkplekinrichting waardoor er in een goede werkhouding gewerkt kan worden.

 

 

Voorlichting en onderricht

Geef voorlichting over:

 • het vooraf verontreinigingen verwijderen: de op het te lassen metaal aanwezige verontreinigingen (bijvoorbeeld deklagen, olie, smeer, primer, e.d.) moeten zoveel mogelijk voorafgaand aan het lassen verwijderd te worden. Indien men dit niet doet kunnen er tijdens het lassen (zeer) schadelijke dampen/gassen vrijkomen van deze verontreinigingen.
 • hoe je voor het gebruik de lasapparatuur op een veilig functioneren inspecteert.
 • een juiste werkhouding (rechte rug en voorkom ver reiken) tijdens het uitvoeren van de laswerkzaamheden.
 • het gebruik de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en het op een juiste manier gebruiken.
 • het verplicht het dragen van brandvertragende kleding die beschermt tegen vonken en lasspatten.
 • het verbod op nevenwerkzaamheden zoals slijpen, bikken e.d. uitvoeren nabij het lassen.
 • nieuwe lastechnieken en lasmiddelen en maatregelen om inademing te voorkomen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals lasoverall of lasschort, handschoenen, gehoorbescherming en lashelm ( geen laskap).
 • Maak gebruik van een adembeschermingsmiddel (verse luchtkap). Dit voorkomt dat de lasser de laspluim inadement. Overdrukhelm met aangedreven filters(P3), typeTH3 óf een helm die via een slang is gekoppeld aan een persluchttoestel, type LDH3. Bij MIG/MAG met een massieve draad en het gebruik van een bronafzuiger (ook al is er voldoende natuurlijke ventilatie aanwezig) moet een verse luchtkap gebruikt worden.
 • Gebruik een lashelm (verbeterde lashelm met slabbe) met een automatisch donker kleurend lasfilter (speedglas). Hierdoor hoeft de lashelm niet omhoog gezet te worden om het te lassen werkstuk te bekijken. Hierdoor wordt blootstelling aan lasdampen en lasrook voorkomen. De lashelm (met slabbe beschermt) de medewerker tegen de lasrook maar ook tegen beschadiging van de ogen door de straling die bij het lassen vrij komt.

 

 

 

 • Bescherm de huid met:
  - lashandschoenen
  - lasmouwen of lasjack
  - een lasschort of lasoverall (brandvertragend) of lasbroek en beenkappen.
 • Vervang verouderde of beschadigde persoonlijke beschermingsmiddelen tijdig.
 • Uv-straling is schadelijk voor de huid en kan, ook bij zeer korte blootstelling, oogschade veroorzaken (zogenaamde lasogen). Voorkom blootstelling van straling aan de huid en ogen door beschermingsmiddelen, zoals een lashelm met een lasglas afgestemd op het lasproces en kleding die de huid bedekt, te gebruiken.
 • Het geluidsniveau ligt bij veel lasprocessen boven de 85 dB(A), waardoor gehoorbescherming verplicht is. Daarnaast kan de lasser blootgesteld worden aan andere soorten metaalbewerking (zoals slijpen, afbramen, etc.). De gehoorbeschermer zal het lawaai tot een veilig niveau moeten verzwakken. Als de gehoorbescherming alle geluid tegen houdt, kan dat gevaarlijk zijn. Kies daarom een gehoorbeschermer waarbij het geluidsniveau niet lager wordt dan 70 dB(A). Gehoorkappen en otoplastieken zijn hierbij de beste opties.
 • Bewaar de persoonlijke beschermingsmiddelen netjes in een kast dichtbij de werkplek.

Checklist voor de medewerker

Voor het lassen:

Tijdens het lassen:

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Goed en fout

GOED
Goed
Lasrook wordt afgezogen
FOUT
Fout
Bronafzuiger staat niet aan. Lasrook gaat langs afzuiger de ruimte in.

Wat u verder moet weten

 • Bronafzuiging kan ook een afzuiging via een hoogvacuümsysteem aan de lastoorts* zijn.
  * Tot 80% van de lasrook kan door toortsafzuiging (alleen mogelijk bij MIG/MAG lassen) worden afgezogen.
 • Wees alert op brandgevaar. Neem vooraf maatregelen en las niet in een brandgevaarlijke omgeving. Voorkom dat er ook andere gevaarlijke, brandbare stoffen vrijkomen in de ruimte waar wordt gelast. En zorg dat er geen stoffen die tot explosies kunnen leiden aanwezig zijn (denk aan brandstoffen of ontvetters).
  Controleer indien u aan het einde van de werkdag laswerkzaamheden heeft verricht of er geen smeulende resten achter blijven.
 • Bij MIG/MAG lassen van roestvrij staal of ander chroomhoudend metaal kan er meer Chroom-6 vrijkomen dan bij andere lasmethoden. Ban het MIG/MAG lassen daarom zo veel mogelijk uit. Als MIG/MAG lassen redelijkerwijs niet uit te sluiten is, kies dan elektrodemateriaal met een zo laag mogelijk chroomgehalte. Aanvullend op de bronafzuiging draagt de lasser een aangeblazen luchtkap met een P3 filter. MIG/MAG lassen kan niet plaatsvinden buiten een speciaal ingerichte lascabine.
 • Uit onderzoek blijkt dat bij het veelvoorkomende TIG-lassen de grenswaarde van Chroom-6 niet overschreden wordt, als de lasser een verbeterde laskap draagt (of een aangeblazen lashelm met een nog beter beschermingsniveau). Een verbeterde laskap is een lashelm met slabafdichting op de borst. Uit metingen blijkt daarnaast dat ook buiten de lashelm de blootstelling aan Chroom-6 erg laag is.
 • Voorkom blootstelling aan EMV  (elektromagnetische velden) bij elektrisch booglassen door:
  - bij aanschaf te kiezen voor lasapparatuur met een lagere blootstelling aan magnetische velden.
  - de laskabel en stroombron af te schermen met geaard metaal.
  - de laskabels niet op het lichaam laten rusten maar ophangen, zo kort mogelijk houden, dicht bij elkaar laten lopen of vlechten; aarden en equipotentiaal verbinden (deze zorgen ervoor dat bij aanraking van metalen delen de lekstroom niet door je lichaam maar via de verbinding naar de aarde vloeit), afschermen van de lasinstallatie en stroombron met lasschermen.
  - Overleg met leverancier over risico's en win medisch advies in omtrent de risico’s, voor werknemers die actieve geïmplanteerde medische hulpmiddelen (AIMD) dragen, bijvoorbeeld pacemakers.
 • Bied lassers een Preventief Medisch Onderzoek aan gericht op de gezondheidsrisico's ten gevolge van het lassen.
 • Let op: Bedrijven waar vaak (meerdere keren per week) en langdurig (gemiddeld meer dan een uur per dag) wordt gelast, zoals bedrijven die constructiewerkzaamheden verrichten, moeten de blootstelling laten beoordelen en aan de hand van de resultaten maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door het gebruik van de Verbetercheck lasrook van www.5xbeter.nl. Laat de lasrook bij autogeen lassen en snijden door een deskundige (arbeidshygiënist van Stigas) beoordelen.

Meer informatie