Veilig werken met een kleine shovel

Veilig werken met een kleine shovel

Het werken met een shovel, bobcat of wiellader kan gevaarlijk zijn. De meest voorkomende risico's zijn:
aanrijdingen, afvallende lading en kantelgevaar. Kantelgevaar ontstaat vooral bij het rijden met een geheven bak, last (balen stro, kuilvoer) of het hijsen van loshangende lasten. Als de spoorbreedte kleiner wordt, neemt het kantelgevaar toe. Pas vooral op! Met de grote balen stro en kuil/ voordroogbalen.

Wat is de gewenste situatie?

De werkplek en werkomgeving zijn zo veilig en gezond mogelijk.

De shovel is veilig en wordt conform de gebruikshandleiding gebruikt en onderhouden.

De medewerkers zijn voldoende deskundig en geïnstrueerd.

De leiding houdt toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken.

De werkvloer is voldoende vlak en stabiel.

Maatregelen

Werk met een CE-gemarkeerde machine, inclusief documentatie en gebruikshandleiding.

Machines van voor 1995 zijn nagekeken volgens de richtlijn arbeidsmiddelen.

Voer indien nodig dagelijkse en periodieke controle en onderhoudstaak uit volgens de gebruikshandleiding.

Zorg dat de chauffeur/medewerker voldoende opleiding heeft gehad of een aantoonbare opleiding/ training heeft gevolgd met een CE-gemarkeerde machine, inclusief documentatie en gebruikshandleiding. Meer informatie: ipcgroen of Cumela .

Voorkom verrassingen en controleer vooraf het werkterrein op de aanwezigheid van sloten, greppels, taluds, boven- en ondergrondse leidingen, buizen, vervuiling en voorwerpen.

Plaats eventueel een hek om onbevoegden te weren.

Let extra op als de achteruitrijdsignalering is uitgeschakeld (vooral bij het uitmesten).

Controleer de draagkracht van de bodem. Plaats eventueel schotten of leg rijplaten neer.

Gebruik een machine met dieselmotor niet in een afgesloten ruimte. De uitlaatgassen zijn zeer schadelijk voor de gezondheid. Zorg voor voldoende ventilatie.

Til nooit personen in de bak omhoog. Dit is levensgevaarlijk en niet toegestaan.

Laat geen tweede persoon meerijden, tenzij er een volledig ingerichte extra zitplaats aanwezig is.

Doe alleen die werkzaamheden waarvoor je opgeleid bent.

Als de gebruikshandleiding ontbreekt: meld het bij de leidinggevende. Die moet er voor zorgen dat die zo spoedig mogelijk wordt geleverd.

Zorg dat je altijd een mobiele telefoon bij je hebt als je alleen werkt.

Zorg voor de aanwezigheid van een goede doeltreffende rolbeugel.

De aanwezige veiligheidsgordel gebruiken.

Scherm de punten van de bak of palletvorken af

Houd de vork of bak in de lage stand, maar niet te laag. Anders wordt het wegdek of een verkeersdrempel geraakt bij het 'stuiteren' van de machine

Plaats de bak in de laagste positie, iets voorover

Zet de motor af

Schakel de bedrijfsrem aan

Haal de sleutel uit het contactslot

Spring niet van de machine, gebruik de treden

Goed en fout

FOUT
Fout

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Gebruik zo mogelijk een normaal spoormachine. Deze is stabieler dan de in de paardenhouderij veelgebruikte smalspoormachines shovel.
 • Kies waar mogelijk voor een wielbestuurde machine. Deze is stabieler dan een machine met een knikstuur.
 • Voorkom het kantelen van de machine:
  • Zorg dat bij het heffen de machine vlak staat.
  • Zorg dat de ondergrond voldoende draagkrachtig is.
  • Zorg voor een deugdelijke (vlakke) ondergrond,
  • Gebruik rijplaten bij een onstabiele ondergrond.
 • Laat de machine bij veelvuldig gebruik minimaal een keer per jaar keuren.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Zorg dat de machine is voorzien van een passend verwisselbaar uitrustingsstuk. Een te grote bak monteren betekent een groter kantelgevaar of het bezwijken van de constructie.
 • Voorzie uitstekende vorken of scherpe delen van bak of palletvork van een afscherming. De afscherming wordt niet altijd meegeleverd, maar is wel verplicht om te gebruiken.
 • Zet het werkterrein volledig af, als gewerkt wordt met uitgeschakelde of zonder akoestische signalen (claxon, achteruitrijdsignalering) om schrikreacties bij paarden te voorkomen.
 • Plaats voldoende (dodehoek)spiegels op de machine voor een zo goed mogelijk zicht naar achteren.
 • Onderhoud de machine zoals aangegeven in de gebruikshandleiding.
 • Bij hijsen van lasten
  • Raadpleeg de hijstabel in de gebruikshandleiding van de machine. Hierin staat of en zo ja welke lasten geheven mogen worden.
  • Gebruik goedgekeurde stroppen, kettingen en haken.
  • Houd de last tijdens het rijden dicht bij de grond.

Opleiding en instructie

 • Zorg dat de chauffeur/medewerker voldoende deskundig is en/of een aantoonbare opleiding of training heeft gevolgd. Meer informatie: ipcgroen of Cumela.
 • Zie erop toe dat jeugdigen (16 en 17 jaar) alleen onder deskundig toezicht werken. De mate van toezicht is mede afhankelijk van de leeftijd. Naarmate een jeugdige werknemer jonger en minder ervaren is zal het deskundig toezicht intensiever moeten zijn. Het zelfstandig verrichten van de werkzaamheden door jeugdigen is verboden.
 • Zorg voor een Nederlandse gebruikshandleiding.