Veiligheidsinstructie gewasbeschermingsmiddelen weefselkweeklab

Veiligheidsinstructie gewasbeschermingsmiddelen weefselkweeklab

Deze instructie is bedoeld voor medewerkers van een weefselkweeklaboratorium die gewasbeschermingsmiddelen bij het werk in het lab  gebruiken. Raadpleeg vooraf de "Algemene toelichting veiligheidsinstructies".

De veiligheidsinstructie gewasbescherming weefselkweek wordt gegeven door een houder van een:

 • bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren.
 • bewijs van vakbekwaamheid Bedrijfsvoeren.

De instructeur of de werkgever van de persoon die de instructie heeft gevolgd, ondertekent en dagtekent het deelnameformulier of de presentielijst, geeft een kopie aan betrokkene en bewaart het origineel gedurende vijf jaren nadat de instructie is gegeven in verband met het toezicht. De kopie van de instructie geldt als bewijs dat de werknemer de instructie heeft gevolgd. De werknemer moet de kopie bij zich hebben of of in de buurt hebben als hij aan het werk is.

Onderaan deze instructie is een deelnameformulier te vinden dat geschikt is om te laten tekenen als je de instructie geeft aan een medewerker.

Toepassingsgebied

Deze erkende veiligheidsinstructie is alleen van toepassing op het werken in een weefselkweeklab waarbij gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden.
Deze veiligheidsinstructie is vijf jaar geldig. Voor alle overige werkzaamheden met gewasbeschermingsmiddelen is een Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren of Bedrijfsvoering Gewasbescherming nodig.

De houder van de spuitlicentie geeft ook uitleg over:

 • Welke handelingen op welke wijze door de persoon, die de instructie volgt, gedaan moeten worden.
 • De specifieke risico’s van het werken met te gebruiken gewasbeschermingsmiddelen en hoe die risico’s zijn te voorkomen.
 • De aanwijzingen op het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad van het middel.
 • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden. Dit is afhankelijk van het middel en wordt vooraf bepaald.

Algemene maatregelen

 • Hou de werkplek ruim en schoon.
 • Werk zorgvuldig en voorkom stofwolken, spatten en morsen.
 • Voorkom contact met het gewasbeschermingsmiddel.
 • Werk volgens de afgesproken werkwijze.
 • Meld incidenten direct bij de leidinggevende.
 • Zorg dat je de alarmnummers kent en hebt voorgeprogrammeerd in je telefoon.
 • Was de handen voor het eten, etc. en voor en na toiletbezoek
 • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals is afgesproken.
 • Zorg dat je een kopie van de instructie bij je draagt of in de buurt hebt.

Gevaren voor mens, dier en milieu

Bespreek met betrokkene:

 • De gevaren aan de hand van de informatie op etiketten en  veiligheidsinformatiebladen van de stoffen die gebruikt worden in het lab.
 • Hoe je kunt zien of iemand mogelijk vergiftigd is en wat je in dat geval wel en niet moet doen.
 • De EHBO maatregelen.
 • Hoe restanten van het middel moeten worden opgeruimd.
 • Noodmaatregelen bij morsen of andere onvoorziene gebeurtenissen.

Meer info