Heftruck

Heftruck

Goedgekeurd door Sociale Partners

Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee:
vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen.
Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige afloop.

Wat is de gewenste situatie?

De heftruck is veilig en wordt conform de handleiding gebruikt en onderhouden.

De werkomgeving is veilig voor chauffeur en personen in de heftruckzone.

Aanrijdingen en kantelen van de heftruck worden voorkomen.

Als een heftruck kantelt, kan de medewerker niet bekneld raken.

Medewerkers zijn deskundig en geïnstrueerd en de leiding houdt toezicht op de gemaakte afspraken.

Maatregelen

Laat de heftruck jaarlijks keuren en houd het onderhoud bij in een onderhoudsboek en

Zorg voor veiligheidsmaatregelen om aanrijdingen en kantelen van de heftruck te voorkomen en

Zorg dat de heftruck is voorzien van een stoelgordel, veiligheidsbeugels, GBS of vergelijkbare veiligheidsvoorzieningen en

Zorg voor (schriftelijk) aantoonbare instructie en voor goed opgeleide en geïnstrueerde medewerkers.

Checklist voor personen in de werkzone van heftrucks

Print alleen de checklist

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

Voetgangers vormen een kwetsbare groep op de werkvloer. Het is daarom belangrijk om goede veiligheidsmaatregelen te treffen, denk hierbij aan:

 • aanduidingen/waarschuwingsstickers op of nabij toegangsdeuren die wijzen op de aanwezigheid van heftrucks;
 • gemarkeerde looppaden en plekken waar geen heftrucks rijden;
 • aanduidingen van de maximum rijsnelheid (binnen maximaal 6 km/uur, buiten 12 km/uur);
 • voldoende brede transportroutes (bij eenrichtingsverkeer minimaal 60 cm breder dan het breedste belading en bij verkeer in beide richtingen: 90 cm breder dan 2x de breedste belading);
 • transparante flapdeuren tijdig vervangen;
 • een veiligheidskooi bij heffen boven 1.80 meter, om de chauffeur te beschermen bij vallende lasten.
 • een lastdrager of vorkenbord bij heffen boven 2.50 meter, voor extra bescherming bij achterover hellen van de hefmast.
 • een vlakke ondergrond om trillingsbelasting te verminderen en kantelgevaar te verkleinen. Ook wordt de kans op beschadiging van de last (het product) en onderhoudskosten van de heftruck verkleind;
 • een goed geventileerde acculaadruimte en open vuur en vonkvorming voorkomen, want bij het opladen van de accu's kan het explosieve waterstofgas vrijkomen. (zie ook acculaadplaats)
 • een vaste inrichting en vergunning indien bij het laden van stationaire accu's gewerkt wordt met toestellen met een vermogen >2kW.

GEREEDSCHAP, MACHINES EN APPARATEN

 

Zie erop toe dat:

 • de heftruck is voorzien van een claxon, spiegels en veiligheidskooi
 • de heftruck een veiligheidsgordel heeft. Deze zorgt ervoor dat de bestuurder bij het kantelen van de heftruck niet bekneld raakt. Alternatieven zijn: een dichte cabine of veiligheidsbeugels (PPS-systeem). Kijk bijvoorbeeld op: www.eblo.nl.
 • een elektrische heftruck altijd een stroomonderbreking heeft. Deze treedt in werking zodra de chauffeur de heftruck verlaat.
 • de maximale werklast in kg, de eigen massa in kg, de fabrikant, type en bouwjaar op de heftruck vermeld staan
 • een capaciteitsplaat (lastdiagram) op de heftruck is aangebracht. Daarop staat de maximale draaglast.
 • de heftruck jaarlijks wordt gekeurd, periodiek wordt onderhouden en geïnspecteerd en de resultaten worden vastgelegd in een onderhoudsboek.
GBS, veiligheidsbeugel

boven GBS, onder veiligheidsbeugel

 • De veiligheid van medewerkers die zich begeven in de heftruckzone kan verbeterd worden door de zgn. Blue Spot, een heldere blauwe lamp achter op de heftruck, die zorgt voor een waarschuwende lichtbundel op de vloer.
Blue Spot

Blue Spot

Opleiding en instructie

 • Goed opgeleide heftruckchauffeurs zijn aantoonbaar minder vaak bij ongevallen betrokken. Overweeg daarom om chauffeurs een opleiding te laten volgen.
 • De gegeven instructie in uw bedrijf moet aantoonbaar (schriftelijk) zijn. In de voorlichting dient onder andere het volgende aan bod te komen:
  • de gevaren voor de bestuurder en de personen in de omgeving van de (rijdende) heftruck
  • het doel en het gebruik van de veiligheidsvoorschriften
  • veiligheidsmaatregelen bij de diverse handelingen
  • verboden handelingen
  • onderhoud en hoe te handelen bij defecten of schade
 • Stel in overleg met de heftruckchauffeurs een aantal praktische regels op, waaraan iedereen zich moet houden. Bijvoorbeeld: transport- en looproutes, verkeersregels in verband met omstanders, toeteren bij onoverzichtelijke hoeken, een dergelijke.
 • Markeer plaatsen waar het niet toegestaan is om met de heftruck te komen, markeer looproutes.
 • Zie erop toe dat jeugdigen (16 tot 18 jaar) die de heftruck besturen een erkende opleiding (heftruckcertificaat) hebben en er deskundig toezicht wordt uitgeoefend.
 • Plaats een waarschuwingssticker nabij de ingang van het pand die wijst op de aanwezigheid van een heftruck.

 

heftruck gevarendriehoek

Gele waarschuwingssticker met heftruck

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

 • Gebruik altijd veiligheidsschoenen tijdens het werk.
 • Bij het opladen van de elektrische heftruck kan het explosieve waterstof vrijkomen. Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen: een zuurbril en zuurbestendige handschoenen.

Wat u verder nog moet weten

 

heftruck verboden bord


Afbeelding: Verbodsbord
meerdere personen op heftruck