Veilig werken langs de weg
Veilig werken langs de weg
Goedgekeurd door Sociale Partners

 

motorkettingzaag veiligheid wegafzetting

Verkeer kan het werken langs de openbare weg, langs boswegen en langs bospaden gevaarlijke maken. Er worden bomen gerooid, bomen gesnoeid, bermen gemaaid en er worden tijdelijk in- en uitritten ingericht. Dit kan gevaar opleveren voor wie het werk uitvoert én voor de gebruiker van de openbare ruimte. Bij het treffen van maatregelen moet rekening worden gehouden met de eigenschappen van de weg, de gebruiksintensiteit en de eisen van de wegbeheerder en/of de opdrachtgever. Mogelijke maatregelen zijn markeren, afzetten en afsluiten.

Knelpunten

Er is onvoldoende aandacht voor de juiste tijdelijke verkeersmaatregelen. Dit verhoogt het risico op aanrijdingen.

De weggebruiker heeft last van obstakels en houtstapels langs de weg. Deze veroorzaken ook slecht zicht.

Belanghebbende partijen maken geen of onvoldoende afspraken. Belanghebbende partijen kunnen zijn: de weg- en de terreinbeheerder, de opdrachtgever en het uitvoerende bedrijf.

De brancheafspraken

Neem als opdrachtnemer de risico’s door met de wegbeheerder en de andere betrokken partijen. Maak naar aanleiding hiervan afspraken over tijdelijke verkeersmaatregelen en de veilige uitvoering daarvan. Volg hierbij de CROW publicatie 96, 96A en 96B.

Zorg voor een veilige werkplek voor medewerkers en een veilige omgeving voor derden.

Zorg dat de leidinggevende door opleiding of training in staat is het voorbereidend werk voor tijdelijke maatregelen op de juiste manier uit te voeren.

Zorg dat alle medewerkers die langs de weg werken daar een specifieke opleiding of instructie voor hebben.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Bedenk dat er verschillende partijen zijn die op bepaalde momenten verantwoordelijk zijn voor de veiligheid.
 • De opdrachtgever geeft mogelijke risico’s en gevaarlijke situaties aan.
 • De wegbeheerder toetst de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen en bewaakt deze.
 • De aannemer of het uitvoerend bedrijf houdt zich aan de afspraken die met de opdrachtgever en de wegbeheerder zijn gemaakt en zorgt voor een veilige uitvoering van de tijdelijke verkeersmaatregel.
 • De medewerker houdt zich aan de instructies en voorschriften over de afgesproken werkwijze en de tijdelijke verkeersmaatregel.
 • Spreek met medewerkers af dat zij direct in overleg treden met de leidinggevende als de afgesproken veiligheidsvoorzieningen niet in orde zijn of als er ter plaatse onduidelijkheden zijn over de te nemen maatregelen.
 • De weggebruiker houdt zich aan de regels die voortvloeien uit de tijdelijke verkeersmaatregel en de wegenverkeerswet.
 • Maak met de verschillende partijden goede afspraken.
 • Als mensen alleen werken: zorg voor communicatiemiddelen.

Onderstaande aanbevelingen kunnen voor alle partijen gelden.

 • Inventariseer en evalueer de specifieke gevaren die het gevolg zullen zijn van de uit te voeren werkzaamheden. Betrek hierin:
  • de tijdelijke verkeersmaatregelen: voorwaarschuwingsborden, schrikhekken, actieramen, verkeerskegels, geleidebakens, barrières en de markering voor het einde van de tijdelijke verbodsborden. Ook het toezicht op de handhaving en de effectiviteit van de verkeersmaatregelen moeten geregeld zijn. Dit kan ook uitbesteed worden aan gespecialiseerde bedrijven.
  • de veiligheidsmaatregelen voor de medewerkers: ergonomische en veilige techniek, instructie aan medewerkers en toezicht op een veilige uitvoering.
  • het gedrag van verkeersdeelnemers.
  • Betrek hierbij de beïnvloedingsfactoren van uit de Publicatie 96, 96 A en 96 B van de CROW-publicaties.
 • Leg afspraken tussen partijen bij voorkeur schriftelijk vast.
 • Zorg dat degenen die de werkzaamheden verrichten, voldoende opgeleid, geïnstrueerd en ervaren zijn.
 • Voer de afgesproken maatregelen tijdig uit. Verplaats u ook in de weggebruiker en bedenk of de tijdelijke verkeersmaatregelen duidelijk overkomen.
 • Zorg voor voldoende veilige ruimte achter en langs de afzetting.
 • Bespreek de tijdelijke verkeersmaatregelen (ook voor kortdurende werkzaamheden) voor aanvang van het werk met de medewerkers in het startwerkoverleg. Alle maatregelen moeten dan al duidelijk zijn. Laat de werknemer niet zelfstandig op basis van de vele beïnvloedingsfactoren en de CROW publicatie 96b een tijdelijke maatregel bepalen, maar laat dit altijd doen door een deskundige, ook als het om zeer kortdurende werkzaamheden gaat. Zet deze informatie voor de werknemers in een duidelijke tekening en neem deze vooraf met hen door.
 • Spreek met medewerkers af dat zij direct in overleg treden met de leidinggevende als de afgesproken veiligheidsvoorzieningen niet in orde zijn of als er ter plaatse onduidelijkheden zijn.
 • Bij slecht weer op komst: stel bepaalde werkzaamheden, indien mogelijk, uit.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Zorg dat materialen voldoen aan de eisen uit de module Materiaal en materieel uit de publicatie CROW nummer 96 A en 96 B.
 • Werk met goed onderhouden machines met een veilige techniek en passende capaciteit.
 • Bij een rijdende afzetting: zet de zwaailampen op het werktuig of voertuig  aan. Binnen een statische afzetting: voer geen zwaailamp.  Bij het in en uit rijden  van het werkvak: voer wel een zwaailamp.
 • Zorg voor communicatiemiddelen als mensen alleen werken.
 • Om verkeersdeelnemers correct te informeren en optimaal te beïnvloeden: zorg dat de toegepaste materialen:
  • schoon en goed zichtbaar zijn voor het verkeer. Afzetlint mag niet gebruikt worden bij rijdend passerend verkeer. In het donker is het niet zichtbaar en een gevaar voor fietsers en bromfietsers.
  • correct geplaatst zijn, dat wil zeggen: rechtop en haaks ten opzichte van de wegas.
  • nooit onnodig blijven staan.

Opleiding en instructie

 • Zorg dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van hun taken en verantwoordelijkheden.
 • Stap nooit ondoordacht buiten het werkvak, let altijd goed op het verkeer, werk zoveel mogelijk met het gezicht naar het verkeer toe.
 • Maak ook goede afspraken zijn over de bedrijfshulpverlening (BHV) en/of hulpverlening geïsoleerde arbeid (HGA).
 • Geef duidelijke instructies aan medewerkers op voorbereidend en uitvoerend niveau zodat de tijdelijke werplek langs de weg ook een veilige werkplek is.
 • Laat iedereen die werkt op en langs de weg een cursus ‘Veilig werken langs de weg’ volgen die aansluit bij zijn of haar niveau. Laat hen ook regelmatig op herhalingscursus gaan.
 • De keuze voor een opleiding is afhankelijk van de taken en verantwoordelijkheden van de medewerker(s).

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag altijd de voorgeschreven signaalkleding en draag deze op de juiste wijze.
 • Reinig en onderhoud signaalkleding op de juiste wijze. Dit in verband met de afnemende zichtbaarheid van het fluorescerende materiaal door wassen en UV straling.

Meer informatie

 

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel