Persoonlijke beschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

De noodzaak om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken moet zoveel als mogelijk worden voorkomen, door risico’s op een andere manier op te lossen. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen pas gebruikt worden als de risico’s niet op een andere manier kunnen worden beperkt en zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen . De manier waarop persoonlijke beschermingsmidelen gebruikt worden bepaald of je goed beschermd bent. Een persoonlijk beschermingsmiddel is in beginsel bestemd voor het gebruik door één persoon.

Wat is de gewenste situatie?

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten geschikt zijn voor de risico's waartegen ze bescherming bieden, zonder zelf een extra risico te vormen of het risico te vergroten.

De noodzaak om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken wordt zoveel als mogelijk beperkt.

Daar waar nodig worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar gesteld door de werkgever en worden ze door de werknemer gebruikt.

Maatregelen

Beoordeel of de werkzaamheden zonder persoonlijke beschermingsmiddelen uitgevoerd kunnen worden.

Ga na of en bij welke werkzaamheden persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn en ga na of het risico niet op een andere manier weggenomen kan worden.

Ga na aan welke eisen persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om voldoende bescherming te bieden tegen de risico’s en stel deze ter beschikking.

Maak duidelijke afspraken over (tijdige) vervanging van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Geef de werknemers voorlichting over de risico’s die ze lopen en waarom ze persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken en hoe ze die het beste kunnen gebruiken.

Houd toezicht op het (juiste) gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Neem (vooraf vastgestelde en besproken) maatregelen (sanctiebeleid) als medewerkers hun persoonlijke beschermingsmiddelen niet (goed) gebruiken.

Toelichting op de maatregelen

 • Houd rekening met de ergonomische eigenschappen en vereisten met betrekking tot de gezondheid van de werknemers.
 • De werkgever moet zorgen voor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen in voldoende aantal en moet deze kosteloos beschikbaar stellen aan de werknemers.
 • Breng indien nodig aanpassingen (laten aanpassen) aan zodat de persoonlijke beschermingsmiddelen geschikt zijn voor de drager.
 • Stem persoonlijke beschermingsmiddelen op elkaar af indien verschillende gevaren het tegelijkertijd dragen van meer dan één noodzakelijk maken. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen moeten doelmatig blijven beschermen tegen het betreffende gevaar of de betreffende gevaren.
 • Werknemers zijn verplicht om ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de bedrijfsafspraken te gebruiken.
 • De keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen en de manier waarop ze moeten worden gebruikt, worden bepaald met de risico-inventarisatie en -evaluatie, en zijn afhankelijk van:
  • de ernst van het gevaar;
  • de tijdsduur van de werkzaamheden;
  • de frequentie van de blootstelling;
  • de specifieke kenmerken van de werkplek;
  • de combinatie met andere beschermingsmiddelen;
  • ergonomische eisen aan taak en werkomgeving;
  • de gezondheidseisen voor de individuele gebruiker;
  • de persoonlijke kenmerken van de gebruiker;
  • het draagcomfort;
  • de mogelijkheid van onderhoud en vervanging.

Voeren van een PBM-beleid:

 • Maak een eerste beoordeling. De beoordeling heeft tot doel een overzicht te verkrijgen op het tot dan toe gevoerde PBM beleid: wat is er tot nu toe op het gebied van PBM uitgevoerd, welke PBM worden gebruikt en wat is er in de organisatie op dit gebied vastgelegd?
 • Zorg voor een actuele risico-inventarisatie- en evaluatie en een plan van aanpak.
 • Leg vast dat het gebruik van PBM verplicht is als dat aangegeven is.
 • Bepaal aan welke eisen de PBM moeten voldoen.
  Zie bijlage: De aanschaf van geschikte Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Bij de verstrekking is het aan te bevelen om de gebruiker te laten tekenen voor ontvangst en het gebruik van PBM.
 • Zorg dat duidelijk is wie het onderhoud uitvoert en wanneer dat moet.
 • Geef aan hoe de afvoer van verouderde of defecte PBM geregeld is.
 • Geef voorlichting en instructie aan de gebruikers.
 • Neem doeltreffende maatregelen indien de omstandigheden dat vereisen wanneer een persoonlijk beschermingsmiddel door meer dan één persoon gebruikt wordt. Het gebruik mag geen gezondheids- of hygiëneproblemen opleveren voor de verschillende gebruikers.
 • Leg taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast.
 • Houd toezicht op het gebruik van de PBM.
 • Pas zo nodig de vooraf bekend gemaakte sancties toe.
 • Evalueer periodiek het gebruik van de PBM en voer eventuele verbeteringen door.

MEER INFORMATIE

Download LMRA Persoonlijke beschermingsmiddelen als PDF

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel