Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen kan er altijd iets mis gaan in een bedrijf, waardoor eerste hulp moet worden verleend bij een incident of een beginnend brandje moet worden geblust. In ernstige gevallen kan het zelfs zover komen dat professionele hulpverlening moet worden ingeroepen.

Wat is de gewenste situatie?

In geval van een calamiteit (ongeval, iemand die onwel wordt, beginnende brand) worden snel de juiste maatregelen genomen om ergere schade te voorkomen.

Maatregelen

Organiseer de bedrijfshulpverlening die afgestemd is op mogelijke gebeurtenissen tijdens het werk. Zie organisatie en voorbereiding.

Houdt bij de planning van het werk rekening met de beschikbaarheid van bedrijfshulpverleners.

Zorg dat ook op locatie binnen een paar minuten hulp kan worden verleend.

Zorg dat op de werkplek verbandmiddelen en zo nodig een brandblusser aanwezig zijn.

Waarborg een goede communicatie en afstemming met parate externe hulpverleningsorganisaties.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Voorkom zo veel mogelijk alleenwerk of geïsoleerd werk.
 • Leid voldoende medewerkers op als bedrijfshulpverlener. Uit de RI&E blijkt hoeveel BHV'ers er nodig zijn, afhankelijk van de risico's in het bedrijf, spreiding van werkzaamheden, aantal medewerkers e.d.
 • Maak afspraken met opdrachtgevers over de bedrijfshulpverlening. Om snel hulp te kunnen verlenen kan het nodig zijn om de opdrachtgever in te schakelen.
 • Hanteer een aan- en afmeldsysteem bij alleen werken.
 • Maak een ontruimingsplan voor bedrijfsgebouwen waar meerdere mensen werkzaam zijn
 • Zorg voor voldoende en gemarkeerde vluchtroutes in het gebouw.
 • Zorg voor communicatiemiddelen.
 • Denk van te voren na hoe hulpverleners de plaats op het platteland of onverhard terrein kunnen vinden en bereiken. Zorg eventueel voor transport; dit is vooral van belang bij slechte bodemgesteldheid.
 • Maak afspraken bij alleenwerk over:
  • Opleiding en instructie BHV
  • Beschikbaarheid en onderhoud van BHV middelen
  • Communicatiemiddelen en te gebruiken nummers
  • Zorg voor communicatiemiddelen.
  • Toezicht en contact vanuit het bedrijf

Middelen

 • Zorg voor een verbanddoos BHV "kleine werkunit" of autoverbanddoos in voertuigen. Naast de basisinhoud kan het nodig zijn om de set aan te vullen met specifieke BHV producten, zoals een tekenpincet.
 • Zorg voor een “bedrijfsverbanddoos BHV” op het bedrijf, die voldoet aan de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door het Oranje Kruis.
 • Controleer de middelen tijdig op werking, houdbaarheid en beschikbaarheid.
 • Zorg bij voorkeur voor een brandblusapparaat op een voertuig. In Nederland is een brandblusapparaat, niet verplicht, tenzij de verzekering dit vereist zoals bij brandgevaarlijke machines zoals maaidorsers, e.d.
 • Laat draagbare blustoestellen minimaal elke twee jaar keuren (of vaker als de verzekeringsmaatschapij dat eist). Laat brandhaspels jaarlijks keuren. Het keuren moet door een REOB gecertificeerd bedrijf gebeuren.

Opleiding en instructie

 • Laat de bedrijfshulpverleners een cursus bedrijfshulpverlening volgen, waarin aandacht besteed wordt aan de volgende onderwerpen:
  • Alleen werken. Er is ook een speciale opleiding '"Hulpverlener geïsoleerde arbeid" zie www.ipc.groen.nl
  • Val- en beknellingsletsel.
  • Voorkomen van brand en bestrijding er van.
  • In- en uitwendige bloedingen.
  • Oog en gelaatsletsel.
  • Huidirritaties, blaarvorming en vergiftigingsverschijnselen.

  • Elektriciteitsongeval.

  • Medische aandoeningen als beroerte, epilepsie, hartziekten en suikerziekte.
    
 • Informeer ook de andere medewerkers welke BHV afspraken gelden.
 • Laat de bedrijfshulpverleners regelmatig oefenen (minimaal 1 x per jaar) en communiceer de opgedane kennis met collega's.
 • Zorg voor na- en bijscholing van de bedrijfshulpverleners (minimaal 2 dagdelen per twee jaar)
 • Zorg dat de medewerker geïnstrueerd is als hij zelf vast komt te zitten in een machine. Niet losrukken, omdat daarmee het letsel kan verergeren. Draai de machine alleen terug als het letsel daarmee niet verergert. Draai de machine handmatig terug.

Specifiek voor de groene sector moet aandacht worden besteed aan

Meer informatie

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel