Hijsmiddelen

Hijsmiddelen

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Voor het veilig hijsen van materialen is passend hijsgereedschap nodig en kennis over het juiste gebruik daarvan. Dit voorkomt dat lasten tijdens het hijsen uit de kraan of takel vallen.

Wat is de gewenste situatie?

De werkplek en werkomgeving zijn zo veilig en gezond mogelijk.

De lasten vallen niet ongewild naar beneden.

Maatregelen

Werk met hijs- en hefmiddelen die voorzien zijn van een CE-markering.

Houd de onderhouds-, inspectie- en keuringstermijnen in acht.

Beoordeel vooraf de risico's van de hijswerkzaamheden.

Gebruik hijsmiddelen die geschikt en veilig zijn voor het uit te voeren werk op basis van de risicobeoordeling.

Lees gebruiksaanwijzingen vóór het gebruik.

Geef medewerkers voorlichting en onderricht.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Ga vooraf aan het hijswerk na wat de risico’s zijn en welke voorzieningen getroffen moeten worden, bijvoorbeeld afzettingen.
 • Zorg dat op basis van de risicobeoordeling geschikte hijsmiddelen voor het uit te voeren werk beschikbaar zijn.
 • Beheer de certificaten, zodat herkeuring op het juiste moment kan plaatsvinden.

Gereedschap, machines, apparaten

 • Werk alleen met gesloten haken. Dit voorkomt dat aangehaakte hijs- en hefgereedschappen (zoals stroppen, lengen en hijsbanden) ongewild los van de haak komen.
 • Zie erop toe dat op vacuümhijsgereedschap een bedieningsinstructie is weergegeven.
 • Zie erop toe dat de gebruiker van vacuümhijsgereedschap de grootte van het vacuüm en het maximaal toegestane vacuüm kan zien. Ook moet hij kunnen zien of er voldoende druk is.
 • Inspecteer vacuümhijsgereedschappen en de onderdelen minstens eens per half jaar op slijtage, scheuren, vervormingen en lekkages.
 • Sla hijsgereedschappen op in een droge, goed geventileerde ruimte. Hang hijsbanden op of leg ze op rekken.
 • Stel hijsgereedschappen buiten gebruik als:
  • merken, herkenningstekens en dergelijke (onder andere toegestane belasting) niet meer te lezen zijn;
  • er gebreken, vervormingen of beschadigingen zijn.
  Jaarlijkse inspectie Jaarlijkse keuring 4-jaarlijkse keuring
Ketting en kettingwerk X X
Staalkabel X
Kettingwerk vast aan staalkabels X X
Klemmen X
Hijsbanden van kunststof X

Tabel: minimale keuringstermijnen van hijs- en hefmiddelen

Opleiding en instructie

 • Zorg dat medewerkers opgeleid en/of geïnstrueerd zijn over de gevaren bij het werken met hijsmiddelen.
 • Zorg dat de machinist een hijsbewijs heeft bij een machine met een maximum bedrijfslastmoment van 10 ton meter of meer. Zie bijlage Hijsbewijs.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Gebruik werkhandschoenen en een veiligheidshelm.

Meer informatie