PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen
PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen hinder geven en worden daarom soms niet of niet goed gebruikt. Daarom is het beter om risico’s zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen pas gebruikt worden als de risico’s niet op een andere manier kunnen worden beperkt en zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen.

Wat is de gewenste situatie?

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten geschikt zijn voor de risico's waartegen ze bescherming bieden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen zelf geen extra risico opleveren.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden beschikbaar gesteld door de werkgever.

De werknemer is verplicht om ze te gebruiken.

Maatregelen

Ga na of en bij welke werkzaamheden persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn en ga na of het risico niet op een andere manier weggenomen kan worden.

Ga na aan welke eisen persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om voldoende bescherming te bieden tegen de risico's.

Stel in overleg met de medewerkers passende en goede persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking.

Maak duidelijke afspraken over onderhoud en vervanging van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Geef de medewerkers voorlichting over de risico's die ze lopen en waarom ze persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken en hoe ze die het beste kunnen gebruiken.

Houd toezicht op het (juiste) gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Neem maatregelen als medewerkers hun persoonlijke beschermingsmiddelen niet gebruiken. Deze maatregelen zijn vooraf besproken met de OR of personeelsvertegenwoordiging.

Toelichting op de maatregelen

 • De werkgever zorgt voor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen in voldoende aantal en stelt deze kosteloos beschikbaar aan de medewerkers. Bijlage 1
 • Zorg dat de medewerkers aantoonbaar geïnstrueerd zijn over het gebruik en onderhoud van de PBM en maak bedrijfsafspraken.
 • Medewerkers zijn verplicht om de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen conform de bedrijfsafspraken te gebruiken en te onderhouden.
 • De keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen en de manier waarop ze moeten worden gebruikt, worden bepaald met de risico-inventarisatie en -evaluatie, en zijn o.a. afhankelijk van;
  • de ernst van het gevaar;
  • de tijdsduur van de werkzaamheden;
  • de frequentie van de blootstelling;
  • de specifieke kenmerken van de werkplek;
  • de combinatie met andere beschermingsmiddelen;
  • ergonomische eisen aan taak en werkomgeving;
  • het draagcomfort;
  • de mogelijkheid van onderhoud en vervanging.
 • Zorg dat de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn afgestemd op de gebruiker.

Voeren van een PBM-beleid:

 • Maak een eerste beoordeling. De beoordeling heeft tot doel een overzicht te verkrijgen op het tot dan toe gevoerde PBM beleid: wat is er tot nu toe op het gebied van PBM uitgevoerd, welke PBM worden gebruikt en wat is er in de organisatie op dit gebied vastgelegd en voldoet dit nog?
 • Zorg voor een actuele risico-inventarisatie- en evaluatie en een plan van aanpak.
 • Leg vast (bijvoorbeeld in bedrijfsreglement) wanneer welk gebruik van PBM verplicht is. Zie ook Bijlage 1.
 • Bepaal aan welke eisen de PBM moeten voldoen (bijlage 2).
 • Bij de verstrekking is het aan te bevelen om de gebruiker te laten tekenen voor ontvangst en het gebruik van PBM.
 • Zorg dat duidelijk is wie het onderhoud uitvoert en wanneer dat moet.
 • Geef aan hoe de afvoer van verouderde of defecte PBM geregeld is.
 • Geef aantoonbaar instructie aan de gebruikers. Gebruik daarbij bovenstaande checklist voor de dagelijkse praktijk.
 • Leg taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast.
 • Houdt toezicht op het gebruik van de PBM. Bevestig een mondelinge waarschuwing schriftelijk.
 • Pas zo nodig de vooraf bekend gemaakte sancties toe.
 • Evalueer periodiek het gebruik van de PBM en voer eventuele verbeteringen door.

meer info

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel