Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

 

foto rechts foto rechts takkenversnippaar web

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn meestal lastig om mee te werken en worden daarom soms niet of niet goed gebruikt. De noodzaak om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken moet daarom zoveel als mogelijk worden voorkomen, door risico’s op een andere manier op te lossen. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen pas gebruikt worden als de risico’s niet op een andere manier kunnen worden beperkt en zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen.

Knelpunten

Het niet beschikbaar stellen van PBM's of de juiste PBM's.

Het niet dragen van PBM's omdat men deze als hinderlijk ervaart.

Onvoldoende kennis van toepassing en onderhoud van PBM.

Werken met beschadigde PBM's, omdat zij niet tijdig worden vervangen.

De brancheafspraken

Ga eerst na of het risico niet op een andere manier weggenomen kan worden en check bij welke werkzaamheden nog persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn.

Ga na aan welke eisen persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om voldoende bescherming te bieden tegen de risico's.

Stel in overleg met de medewerkers passende en goede persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking.

Maak duidelijke afspraken over onderhoud en tijdige vervanging van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Geef de medewerkers voorlichting over de risico’s die ze lopen, waarom ze persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken en hoe ze die het beste kunnen gebruiken.

Houd toezicht op het (juiste) gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Neem maatregelen als medewerkers hun persoonlijke beschermingsmiddelen niet (goed) gebruiken.

Checklist

Toelichting/achtergrondinformatie

Organisatie / werkplek

 • Maak eerst een beoordeling van wat er in de organisatie op dit vlak nodig is. Baseer dit op een actuele risico-inventarisatie- en evaluatie en een plan van aanpak. Daarbij moet eerst gekeken worden op welke manier een risico kan worden weggenomen (bijv. andere werkwijze, stillere machines). Als er geen andere mogelijkheden zijn om risico’s weg te nemen of te beperken dan komt het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in beeld. De keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen en de manier waarop ze moeten worden gebruikt, is afhankelijk van:
  • de ernst van het gevaar;
  • de tijdsduur van de werkzaamheden;
  • de frequentie van de blootstelling;
  • de specifieke kenmerken van de werkplek;
  • de combinatie met andere beschermingsmiddelen;
  • ergonomische eisen aan taak en werkomgeving;
  • de gezondheidseisen voor de individuele gebruiker;
  • de persoonlijke kenmerken van de gebruiker;
  • het draagcomfort;
  • de mogelijkheid van onderhoud en vervanging.
   Let op: gebruik van een PBM mag geen nieuwe gevaren opleveren!
 • Zorg voor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen in voldoende aantal en stel deze kosteloos beschikbaar aan de medewerkers.
 • Voor een overzicht van PBM's voor Bos en Natuur zie bijlage VBNE PBM Poster A3 
 • Leg in bedrijfsregels vast welke PBM’s verplicht zijn bij welke werkzaamheden (zie bijlage 1)
 • Zorg er voor dat op werkplekken die door verschillende medewerkers incidenteel worden gebruikt (bijv. voor het slijpen of schoonmaken van gereedschappen) de benodigde PBM’s aanwezig zijn, zodat deze kunnen worden gebruikt
 • Bij de verstrekking is het aan te bevelen om de gebruiker te laten tekenen voor ontvangst en het gebruik van PBM.
 • Gebruik de gebruikershandleiding voor het onderhoud. De gebruikershandleiding moet voor een ieder toegankelijk zijn.
 • Zorg dat duidelijk is wie het onderhoud uitvoert en wanneer dat moet (bijv. een onderhoudsschema). Spreek ook met medewerkers af dat zij defecten direct melden.
 • Geef aan hoe de vervanging van verouderde of defecte PBM geregeld is.
 • Geef voorlichting en instructie aan de gebruikers.
 • Leg taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast.
 • Houd toezicht op het gebruik van de PBM.
 • Pas zo nodig de vooraf bekend gemaakte maatregelen toe.
 • Evalueer periodiek het gebruik van de PBM en voer eventuele verbeteringen door.

Meer informatie