Handel groeit

Dit is de Arbocatalogus voor de bedrijven aangesloten bij Handel Groeit. Deze arbocatalogus is vastgesteld door partijen bij de cao voor de groothandel in groenten en fruit. De werkingssfeer van deze catalogus betreft alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van deze cao.

In deze catalogus worden praktische, werkbare en gedragen oplossingen geboden om de gezondheid en veiligheid van werknemers in de branche te verbeteren en om te voldoen aan wettelijke doelvoorschriften in de Arbeidsomstandighedenwet en het daarbij behorende Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 

handel-groeit-bedrijven

Inhoudsopgave Arbocatalogus Handel Groeit

Organisatie en beleid

Veiligheid

Downloaden

Download de volledige Arbocatalogus van deze sector in een PDF.

Sector PDF downloaden

Toelichting AH-strategie
Bij het bepalen van passende maatregelen verlangt de Arbowet dat de maatregelen in bepaalde volgorde worden genomen, waarbij altijd eerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Dit wordt de arbeidshygiënische strategie genoemd. Het is alleen toegestaan een niveau te verlagen als daar goede redenen voor zijn (technisch, uitvoerende en economische redenen). Die afweging geldt voor elk niveau opnieuw. Als de maatregelen binnen een beheersingsniveau de risico’s niet voldoende wegnemen, kunnen maatregelen uit verschillende niveaus gecombineerd worden. Na het treffen van maatregelen moet de werkgever aantonen dat de belasting hiermee onder de grenswaarde blijft (tenzij volledige bronaanpak wordt toegepast).