Persoonlijke beschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen hinder geven en worden daarom niet altijd (goed) gebruikt. Daarom is het beter risico’s zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken. De regel is dat persoonlijke beschermingsmiddelen pas mogen worden gebruikt als de risico’s niet op een andere manier kunnen worden beperkt. Ze zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen.

Wat is de gewenste situatie?

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn geschikt zijn voor de risico’s waartegen ze bescherming bieden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen leveren zelf geen extra risico op.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden beschikbaar gesteld door de werkgever. In het geval van stagiaires is wenselijk om de verstrekking van de persoonlijke beschermingsmiddelen met de school af te stemmen. Welke zijn er nodig en wie stelt deze ter beschikking, via school/leerling zelf of de werkgever.

De werknemer weet dat hij, na instructie van de werkgever, verplicht is ze te gebruiken.

Maatregelen

Ga na of en bij welke werkzaamheden persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn en ga na of het risico niet op een andere manier weggenomen kan worden.

Ga na aan welke eisen persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om voldoende bescherming te bieden tegen de risico’s.

Stel in overleg met de werknemers passende en goede (CE) persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking.

Maak duidelijke afspraken over onderhoud en vervanging van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Geef de werknemers voorlichting over de risico’s die ze lopen en waarom ze persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken en hoe ze die het beste kunnen gebruiken.

Houd toezicht op het (juiste) gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Neem maatregelen als medewerkers hun persoonlijke beschermingsmiddelen niet gebruiken. Deze maatregelen zijn vooraf besproken met OR of personeelsvertegenwoordiging.

Maak op basis van 'overzicht persoonlijke beschermingsmiddelen' een bedrijfseigen overzicht.

Zie ook 'geluid' en 'werkschoeisel'.

Toelichting op de maatregelen

 • Maak een weloverwogen keuze. De keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen en de manier waarop ze moeten worden gebruikt, worden bepaald met de risico-inventarisatie en -evaluatie, en zijn afhankelijk van:
  • de ernst van het gevaar;
  • de tijdsduur van de werkzaamheden;
  • de frequentie van de blootstelling;
  • de specifieke kenmerken van de werkplek;
  • de combinatie met andere beschermingsmiddelen;
  • ergonomische eisen aan taak en werkomgeving;
  • het draagcomfort;
  • de mogelijkheid van onderhoud en vervanging.
 • Stem de persoonlijke beschermingsmiddelen af op de gebruiker.
 • Zorg voor voldoende en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en stel deze kosteloos beschikbaar.
 • Spreek met uitzendbureaus en/of scholen af wie voor de uitzendkrachten en/of studenten/stagiaires de persoonlijke beschermingsmiddelen regelt.
 • Zie erop toe dat medewerkers de persoonlijke beschermingsmiddelen conform de gebruiksaanwijzing en bedrijfsafspraken gebruiken en onderhouden.

Wat u verder nog moet weten

Voer een persoonlijk beschermingsmiddelen beleid. Dit houdt in:

 • Zorg voor een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak. Maak een eerste beoordeling. De beoordeling heeft tot doel zicht te krijgen op het tot dan toe gevoerde beleid: wat is er tot nu toe op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen gedaan? Welke worden gebruikt en wat is er in de organisatie op dit gebied vastgelegd?
 • Leg in de bedrijfsregels vast welke persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht zijn. Gebruik hiervoor "Overzicht gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen".
 • Maak duidelijke afspraken met bezoekers, zorg ervoor dat deze tijdens werkzaamheden buiten een betreffende gevarenzone blijven. Stel anders ook aan de bezoekers benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking.
 • Bepaal aan welke eisen de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen. Zie ook "Beschrijving van persoonlijke beschermingsmiddelen".
 • Bij de verstrekking van de persoonlijke beschermingsmiddelen is het aan te bevelen de gebruiker te laten tekenen voor ontvangst en het gebruik.
 • Zorg dat duidelijk is wie het onderhoud uitvoert en wanneer dat moet gebeuren.
 • Geef aan hoe de vervanging en afvoer van verouderde of defecte persoonlijke beschermingsmiddelen is geregeld.
 • Geef voorlichting en instructie aan de gebruikers.
 • Leg taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast.
 • Houdt toezicht op het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Pas zo nodig de vooraf bekend gemaakte sancties toe.
 • Evalueer periodiek het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen en voer, waar nodig, verbeteringen door.

Downloads

Overzicht persoonlijke beschermingsmiddelen Download
Beschrijving van PBM's Download

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel