Harvester (veiligheid)

Harvester (veiligheid)

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Met de harvester worden in een arbeidsgang bomen geveld, gesnoeid en afgekort. De werkzaamheden in de cabine zijn relatief veilig. Gevaarlijke werkzaamheden zijn het oplossen van storingen en het plegen van onderhoud aan de machine. Daarnaast bestaat het gevaar dat de harverster kantelt bij het werken op taluds en hellingen en bij bijzondere terreinomstandigheden.

Voor lichamelijke belasting en de harvester, zie Zittend werk chauffeur en machinist.

Knelpunten

Langdurig lange werkdagen maken in piekperiodes.

Alleen werken bij onderhoud en reparaties in het veld.

Bedrijfshulpverlening en communicatie bij alleen werken.

Kantelen van de harvester op taluds of hellingen.

De brancheafspraken

Zorg dat de machinisten voldoende zijn opgeleid en de juiste kennis en kunde hebben in de noodzakelijke werktechnieken, vaardigheden en kennis van de machine, materialen, de werkplek en omgevingsfactoren.

Zorg voor de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen om kantelen te voorkomen.

Zorg voor goede communicatiemogelijkheden, regel tijdens het oplossen van een grote storing de juiste hulp. Zet de machine uit tijdens het onderhoud.

Zorg dat noodzakelijke hulp kan worden ingeroepen o.a. Bedrijfshulpverlening (BHV) en Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA).

Voorkom te lange werkdagen door een goede werkplanning in piekperiodes, zorg voor taakroulatie.

Toelichting / Achtergrondinformatie

Organisatie en voorbereiding

 • Zie erop toe dat er veilig wordt gewerkt.
 • Als er alleen wordt gewerkt: zorg voor een goede communicatie en communicatiemiddelen zodat de noodzakelijke hulpverlening is gewaarborgd. In geval van nood moet duidelijk zijn waar de harvester is. Maak dus duidelijke afspraken over de werklocaties en werktijden. Zie ook de richtlijnen Hulpverlening geïsoleerde Arbeid (HGA).
 • Zorg voor een goede opleiding.
 • Zorg dat de medewerker bij het oplossen van een grote storing hiervan melding maakt en contact houden, zodat alarm geslagen kan worden als er later geen contact meer is/ontstaat.
 • Instrueer de machinist over:
  • de veiligheidsmaatregelen en de handelingen die niet zijn toegestaan.
  • de gevaren voor de bestuurder en de personen in de omgeving. Een harvester trekt veel belangstelling. Bespreek, indien nodig, met bosbeheer de noodzakelijke afzetting en markeringen.
  • de uitrijcombinatie.
  • de staat van het onderhoud en hoe te handelen bij storingen en schade.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Werk met goed onderhouden machines, conform de bijgeleverde gebruikshandleiding.
 • Laat de harvester periodiek onderhouden en keuren door een deskundige.
 • Voer alleen reparaties uit aan een uitgeschakelde en afgekoelde machine. Zie erop toe dat de kraan/giek dan op de grond rust.
 • Houd de cabinevloer vrij van onnodige materialen.
 • Zorg voor goed zicht. Maak ramen en spiegels tijdig schoon.
 • Zorg voor goed zichtbare verlichting.
 • Pas de rijsnelheid aan de omstandigheden aan.
 • Zorg dat bomen zo laag mogelijk worden afgezaagd en vermijd dat er over hoge stobben heen gereden wordt. Dit om het kantelen van de harvester te voorkomen.

Opleiding en instructie

 • Zorg dat de kennis en ervaring van de medewerker is afgestemd op de gevaren van de machine en de werkplek. Zorg voor een gerichte opleiding.
 • Zorg eventueel voor een cursus cabine-ergonomie of een zitcursus.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en stel deze beschikbaar:
 • Geschikte werkkleding, veiligheidsschoeisel en werkhandschoenen bij onderhoud.
 • Zorg bij opspattend materiaal voor oog- of gelaatsbescherming.
 • Zorg, indien nodig, voor signaalkleding.
 • Als er buiten de harvester wordt gewerkt (bijvoorbeeld werkzaamheden met de motorkettingzaag): pas de persoonlijke beschermingsmiddelen daarop aan.

Meer informatie