Veilig werken met de tweewielige trekker

Veilig werken met de tweewielige trekker

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

 

foto rechts veiligheid tweewielige trekkerweb

Ondeskundig gebruik van tweewielige trekkers kan lichamelijk belasting en letsel tot gevolg hebben. Het feit dat veel werkzaamheden worden uitgevoerd op taluds, slootkanten, steile hellingen of moerassige ondergrond maakt het extra risicovol. Andere aspecten die de gezondheid kunnen schaden zijn geluid, trillingen en uitlaatgassen.

Knelpunten

Ondeskundig gebruik van machines en /of onvoldoende kennis van bijzondere terreinen, taluds en ondraagkrachtige bodems kan leiden tot ongevallen.

De veiligheidsvoorziening van machines wordt overbrugd.

De brancheafspraken

Zorg voor een goede werkvoorbereiding en kennis van de bodems, terreinen en taluds waar gewerkt gaat worden.

Keuze van de te gebruiken machine is belangrijk. Gebruik een eenassige trekker die niet zwaarder is dan noodzakelijk.

Zorg voor deskundige medewerkers die de machine en de toepasbaarheid ervan kennen.

Overbrug nooit een beveiliging. Dit is levensgevaarlijk en niet toegestaan.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Ga na of het werk op een andere wijze uitgevoerd kan worden. Zeker als het langdurig werk betreft. Als dat niet mogelijk is: rouleer veel of voer pauzemomenten in.
 • Beoordeel vooraf de aard van het werk en de omgeving waar het uitgevoerd wordt en stem de techniek daarop af.
 • Bij werken op taluds of hellingen: bepaal vooraf welke techniek het beste ingezet kan worden.
 • Werk met minimaal twee personen.
 • Zorg voor toezicht op een veilige uitvoering van het werk.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Werk met goed onderhouden machines, conform de bijgeleverde gebruikshandleiding.
 • Zorg dat de betrokkenen op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruikshandleiding van de machine.
 • Werk met veilige apparatuur die goed is onderhouden en gekeurd.
 • Stel bij aanschaf hoge eisen stellen aan ergonomie en trillingsdemping. De veiligheidsvoorziening moet goed te bedienen zijn en mag geen extra belemmering opleveren. Bespreek de norm waaraan een nieuwe machine moet voldoen. De dagelijkse gebruiksduur is onder andere afhankelijk van het trillingsniveau.

Opleiding en instructie

 • Zorg dat de kennis en ervaring van de medewerker is afgestemd op de gevaren van de machine en op de omgeving van de werkplek.
 • Geef voorlichting over de juiste werkhouding.
 • Geef voorlichting over veilig werken langs de weg.
 • Check of de medewerker de instructie heeft begrepen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

 • Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en zorg dat deze beschikbaar zijn.
 • Gebruik altijd de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
  • gehoorbescherming (> 80 dB(A)).
  • oog- of gelaatsbescherming bij opspattend materiaal.
  • indien nodig signaalkleding.
  • draag bijvoorkeur hoge veiligheidsschoenen die waterafstotend zijn en afgestemd op de gevaren van de werkzaamheden.
 • Als persoonlijke beschermingsmiddelen niet comfortabel zitten of verouderd zijn: bespreek dit met de leidinggevende. Vervang defecte persoonlijke beschermingsmiddelen meteen.
 • Reinig persoonlijke beschermingsmiddelen tijdig.

Meer informatie