Wild en overige dieren in de natuur

Wild en overige dieren in de natuur

Goedgekeurd door Sociale Partners

 

Vos

In Nederland komen we als medewerker, zowel op het land als op het water, diverse wilde dieren tegen in de natuursector zoals edelherten, reeen, zwartwild, dassen, otters, marters, vossen, vleermuizen, vogels en nog veel meer dieren.

Risico’s voor medewerkers kunnen ontstaan doordat:

  • niet altijd bekend is waar dieren zich kunnen ophouden
  • dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen
  • dieren bepaalde ziekten kunnen overbrengen op mensen.

Knelpunten

Risico’s voor medewerkers, zoals het aangevallen worden door dieren kunnen ontstaan wanneer zij onbekend zijn met het gedrag van de dieren die zij kunnen tegenkomen. Door verkeerd handelen kunnen ze dan bijvoorbeeld agressief gedrag uitlokken bij het dier.

Risico’s kunnen ook ontstaan door contact met (zieke) dieren die, op de mensen, overdraagbare ziekte bij zich dragen.. Dit kan bijvoorbeeld tijdens het hanteren en verpakken van kadavers. Medewerkers kunnen dan bijvoorbeeld in contact komen met besmet bloed, besmette lichaamsvloeistoffen van dieren, maar kunnen ook in contact komen met besmet gereedschap.

De brancheafspraken

Inventariseer en beoordeel de risico’s van de werkzaamheden met wild, overige dieren en kadavers, die voorkomen op de terreinen waar wordt gewerkt.

Zorg voor voorlichting en instructie en regel ook toezicht op de gemaakte afspraken.

Zorg dat de medewerkers weten hoe zij met bepaalde dieren moeten omgaan en dat zij bekend zijn met de risico’s van besmetting door (zieke)dieren.

Zorg er voor dat medewerkers weten in welke gevallen zij incidenten moeten melden c.q. zich moeten wenden tot een arts.

Laat weten dat je er bent. Zo geef je wild de kans om te vluchten en kom je niet met ze in aanraking. Houd vooral afstand en geef dieren de ruimte om te vluchten.

Weet welke (dier)ziektes kunnen voorkomen in je werkgebied

Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en zorg dat deze beschikbaar zijn.

Voorkom elk contact met besmet (lichaams)materiaal van dieren. Voorkom geprikt of gesneden te worden door goede voorzorgsmaatregelen te nemen tijdens het hanteren en verpakken van kadavers.

Raak dode dieren niet of alleen met handschoenen of gereedschap aan.

Was de handen grondig na het werk.

Was vuile kleding op minimaal 60 graden

Meld incidenten bij de leiding

Word je toch gebeten, gesneden of gekrabd of ben je per ongeluk in aanraking gekomen met een mogelijk besmet kadaver: overleg dan met een deskundige c.q. arts of controle of andere maatregelen nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kadaver laten onderzoeken op mogelijke overdraagbare ziekten.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

  • Inventariseer met welke dieren de medewerkers in aanraking kunnen komen in de gebieden waar uw organisatie werkzaam is en stem daar het beleid op af.
  • Werk met geïnstrueerde mensen. Zorg voor een goede voorlichting.
  • Beoordeel met behulp van een checklist alle mogelijke risico’s in een werkgebied en ga na of maximaal is ingezet op risicobeheersing.
  • Geef de juiste werkwijze, veiligheidsmaatregelen en voorlichting aan het personeel. Pas deze aan als medewerkers in aanraking kunnen komen met dieren, die hen niet bekend zijn (bijv. bij introductie van nieuwe dieren in bekend gebied of bij werkzaamheden in nieuwe gebieden).

Opleiding en instructie

  • Zorg voor voorlichting en instructie voor de terreinbeheerder en de medewerkers, bij voorkeur op locatie.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en zorg dat deze beschikbaar zijn. Denk ook aan vloeistofdichte handschoenen

Meer informatie