Geluid

Geluid

Goedgekeurd door Sociale Partners

Er komen op pluimvee bedrijven werkzaamheden voor waarbij de schadelijke grens van 80 dB(A) kan worden overschreden. (zie: wat is lawaai?)
Als voorbeelden kunnen genoemd worden; controle in stal bij onrust en bij hanen, krattenwasmachine afdeling en kuikenontstapelmachine op een broederij, vermaler, het rijden op een open trekker of verreiker als onderhoudswerk aan erf, stallen en overige gebouwen met gebruik van onder andere elektrische handgereedschappen (bijvoorbeeld boormachines/slijptol) of hoge drukspuit.
Afhankelijk van het aantal decibels, de toonhoogte en de blootstellingsduur kan er blijvende gehoorschade optreden. Er zijn bijkomende risico’s door lawaai voor een verhoogde bloeddruk, vermoeidheid en concentratieverlies. De productiviteit van medewerkers met gehoorschade ligt lager en het verzuim hoger. Lawaai verhoogt ook de kans op ongevallen.

Wat is de gewenste situatie?

Medewerkers lopen geen gehoorschade op door het werk.

Het geluidsniveau op de werkplek brengt geen gevaarlijke situaties met zich mee.

Waar mogelijk wordt het geluidsniveau onder 80 dB(A) gehouden.

Op plaatsen waar het geluidsniveau hoger is dan 80 dB(A) worden doeltreffende maatregelen getroffen. Hierbij wordt altijd eerst geprobeerd de lawaaibron aan te pakken.

Maatregelen

Kies bij aanschaf voor stille(re) machines, gereedschappen en apparaten.

Inventariseer waar/bij welke werkzaamheden sprake is van lawaai (geluidsniveaus hoger dan 80 dB(A)).

Oriënterende geluidsmetingen kunt u zelf uitvoeren door gebruik te maken van een app.

Plaats lawaaiige machines in een aparte ruimte, scherm lawaaiige machines af, spuit (hogedruk) met een zo laag mogelijke druk.

Zorg voor tijdig onderhoud aan apparatuur, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Houd de blootstellingsduur aan lawaai beperkt.

Zorg voor goede gehoorbeschermingsmiddelen (zie bijlage keuze gehoorbeschermingsmiddelen).

Figuur 1 Grenzen van schadelijk geluid. De schadelijkheid van 8 uur blootstelling aan lawaai van 80 dB(A) is voor het gehoor hetzelfde als 1 uur werken in 89 dB(A) of 12,5 minuut werken in 98 dB(A).

Toelichting op de maatregelen

 

Organisatie en voorbereiding

 • Pak het geluid zo veel mogelijk aan bij de bron.
 • Let bij aanschaf van machines, gereedschappen, apparaten op het geluidsniveau en  houd rekening met een toename van het geluid door slijtage.
 • Maak bij aankoop afspraken met de leverancier dat de machines, gereedschappen, apparaten bij normaal gebruik en onderhoud ook onder afgesproken geluidsniveaus zijn en blijven.
 • Voer een inventarisatie van het geluid uit om de geluidsblootstelling te bepalen. In uw risico-inventarisatie en -evaluatie vind u de meest voorkomende geluidsniveaus. Zijn de niveaus onbekend, laat dan een geluidsinventarisatie uitvoeren.
 • Neem maatregelen op basis van de inventarisatie.
 • Ga na of bij het geluidsniveau op de werkplek, waarschuwingssignalen en dergelijk nog goed kunnen worden waargenomen.
 • Plaats eventueel geluidsabsorberende wanden, plafonds, baffles in de werkruimten, om galm tegen te gaan.
 • Houd ramen en deuren van cabines gesloten.
 • Pleeg regelmatig onderhoud. Zorg bijvoorbeeld dat versleten lagers direct worden vervangen.
 • Maak goede afspraken over gebruik van radio’s, MP3-spelers, etc.
 • Controleer regelmatig of afspraken en maatregelen nog effect hebben.
 • Houd rekening met de ontwikkelingen van de techniek.

Gereedschappen, machines en apparaten

 • De blootstelling aan geluid blijft bij veel machine, gereedschappen en apparaten, bij normaal gebruik onder de 80 dB(A)-grens, zoals bij trekkers of verreikers met een geluidsarme cabine. Wanneer er echter niet met een gesloten cabine wordt gewerkt, of er niet tijdig onderhoud wordt gepleegd is de kans groot dat de blootstelling wel boven de 80 dB(A) komt.
 • Bij werken met of nabij machines, gereedschappen en apparaten die bij normaal gebruik boven de 80 dB(A)-grens komen, moeten maatregelen worden getroffen.
 • Neem de volgende maatregelen wanneer het gemiddelde geluidsniveau op de werkplek boven de 80 dB(A)-grens komt:

Wettelijke Normen

Bij een blootstellingniveau van > 80 dB(A) en < 85 dB(A):

 • Laat het geluid beoordelen
 • Stel gehoorbescherming beschikbaar
 • Attendeer medewerkers op de mogelijkheid van een audiometrie (gehoortest)
 • Zorg voor voorlichting en instructie

Bij een blootstellingniveau van > 85 dB(A):

 • Laat het geluid beoordelen
 • Maak een plan van aanpak (hoe het geluid terug gebracht kan worden tot < 80 dB(A))
 • Dwing gebruik gehoorbescherming af (verplicht)
 • Attendeer medewerkers op de mogelijkheid van een audiometrie (gehoortest)
 • Markeer de werkplekken met pictogrammen

Opleiding en instructie

 • Geef medewerkers voorlichting over geluid, zodat zij kunnen goed beoordelen wanneer er sprake is van schadelijk geluid.
 • Zorg dat werknemers de risico’s kennen van blootstelling aan schadelijk geluid.
 • Zorg dat medewerkers weten hoe te handelen wanneer er sprake is van schadelijk geluid.
 • Instrueer medewerkers over het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen. Zorg dat zij consequent de juiste gehoorbeschermingsmiddelen dragen, dat zij deze op een juiste manier gebruiken en goed onderhouden.

Veel voorkomende machines en apparaten en hun geluidsniveau op de werkplek

Normaal gesproken is het geluidsniveau < 80 dB(A), maar bij een controle in de stal (onrust) bij voornamelijk kippen en hanen, een krattenwasmachine of bij het werken met een hoge drukreiniger, mede afhankelijk van druk, nozzle en materiaal waar tegen gespoten wordt, komt het geluidsniveau wel boven de 80 dB(A).

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Stel gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar wanneer sprake is van > 80 dB(A).

 • Zorg dat medewerkers een keuzemogelijkheid hebben tussen de verschillende gehoorbeschermingsmiddelen.
 • Vraag bij de keuze voor persoonlijke beschermingsmiddelen advies aan de sociale partners of Stigas. Gehoorbeschermingsmiddelen die gebruikt kunnen worden in relatie tot het geluidsniveau op de werkplek (Bron AI-4)
 • Zorg dat medewerkers een keuzemogelijkheid hebben tussen de verschillende gehoorbeschermingsmiddelen (zie bijlage keuze gehoorbeschermingsmiddelen).

Inhoudsopgave

Downloads

Wat is lawaai? Download
Keuze gehoorbeschermingsmiddelen Download