Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Goedgekeurd door Sociale Partners

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen kan er altijd iets mis gaan. Er moet eerste hulp worden verleend indien iemand bijvoorbeeld onwel wordt of een (beginnende) brand geblust. In ernstige gevallen kan het voorkomen dat een stal of broederij moet worden ontruimd. Op pluimveehouderijen zijn brandrisico’s aanwezig gezien de aanwezigheid van brandbare materialen, stof en elektriciteit.

Lees meer

Bij een broederij bestaat ook explosiegevaar door de aanwezigheid van stikstof.  Er zijn normaliter relatief weinig medewerkers of bezoekers aanwezig maar een grote aanwezigheid van dieren. Dit betekent  voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening dat er een calamiteiten plan aanwezig dient te zijn dat specifiek is afgestemd op de betreffende accommodatie.

Wat is de gewenste situatie?

In geval van een calamiteit (ongeval, iemand die onwel wordt, beginnende brand) worden snel de juiste maatregelen genomen om ergere schade te voorkomen.

Maatregelen

Organiseer de bedrijfshulpverlening.

Zorg voor voldoende en goed opgeleide bedrijfshulpverleners, afgestemd op de risico's binnen het bedrijf (in de RI&E).

Zorg voor minimaal 1 BHV-er per vestiging.

Zorg dat op een schone en centrale plaats verbandmiddelen en voldoende brandblussers aanwezig zijn.

Waarborg een goede communicatie en afstemming met parate externe hulpverleningsorganisaties. 

Zorg ervoor dat, in geval van calamiteiten, uw bedrijfshulpverleners duidelijk herkenbaar zijn (bijvoorbeeld door een fluorescerend vestje met vermelding BHV-er).

Maak duidelijke afspraken over de werkzaamheden van alleen werkers: onder welke condities mogen de werkzaamheden alleen worden uitgevoerd, hoe wordt de communicatie met anderen gegarandeerd?

Zorg voor minimaal twee vluchtwegen per stal en dat de route bekend is.

Zorg voor noodverlichting,  zodat de medewerker de stal kan verlaten bij weinig of geen daglichttoetreding.

Zorg ervoor dat je altijd een mobiele telefoon bij je hebt.

Controleer of er een verbandtrommel is en de inhoud compleet is.

Controleer of er een brandblusapparaat aanwezig is, als die er moet zijn. Raadpleeg in twijfel je leidinggevende of werkgever. Raadpleeg indien nodig de gebruikersvergunning en de hierin gestelde eisen.

Zorg voor contact momenten indien je alléén werkt.

Houd je aan de afspraken over welke werkzaamheden al dan niet alleen uitgevoerd mogen worden.

Zorg dat u het ICE-nummer (In Case of Emergency) in uw telefoon hebt staan. Dat is het nummer van de contactpersoon die altijd goed bereikbaar is. Als u niet in staat bent om zelf te bellen, kan een ander dit ICE-nummer bellen met uw mobiel.

Werk altijd met nauwsluitende werkkleding dat niet rafelt. 

Ruk je niet los, als daarmee het letsel kan verergeren.

Zorg ervoor dat hulpverleners je weten te vinden. Zeker als er sprake is van risicovolle werkzaamheden zoals controle ronden alléén in stallen. Geef hierbij altijd je precieze locatie op.

Voor de bedrijfshulpverlener

Hebben van voldoende kennis en bekwaamheid 

Zorg ervoor dat je altijd goed bereikbaar bent.

Zorg dat je als BHV-er binnen afzienbare tijd op de plaats van de calamiteit kunt zijn.

Gebruik verkorte telefoonnummers van belangrijke personen en hulporganisaties in het telefoonboek.

Zorg dat je een adequate verbandtrommel en brandblusapparaat bij je hebt of kunt pakken.

Volg regelmatig herhalingscursussen om bij te blijven, zodat je weet hoe te handelen bij een calamiteit.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

Algemeen

 • Voorkom zo veel mogelijk alléén werk of geïsoleerd werk.
 • Leidt voldoende medewerkers op als bedrijfshulpverlener, denk hierbij ook aan vestigingen.
 • Maak een calamiteiten plan voor je accommodatie en stem deze af met de plaatselijke brandweer.
 • Maak een plattegrond van je accommodatie en hang deze op meerdere plaatsen zichtbaar en voor iedereen toegankelijk op. Vermeld op de plattegronden waar de gaskraan, elektriciteit hoofdschakelaar,  waterput brandweer, nooduitgangen, telefoon, blusapparaten en EHBO middelen aanwezig zijn. Naast de plattegronden en bij de telefoon moet ook een lijst aanwezig zijn met vermelding van het landelijk alarmnummer 112 en de actuele telefoonnummers van dierenartsen uit de regio. 
 • Zorg voor communicatiemiddelen. Dit betekent dat voor het inroepen van hulp voor de telefoon voor iedereen toegankelijk moet zijn.
 • Overleg met naast gelegen bedrijven over de inzet van BHV-ers bij een calamiteit.
 • Overleg met service bedrijven hoe de BHV bij calamiteiten is geregeld.
   

Middelen

 • Zorg voor een Basis Verbandkoffer BHV op iedere locatie, die voldoet aan de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door het Oranje Kruis.
 • Zorg voor brandblusapparatuur en eventueel brandetectoren en/of alarmsystemen. 
 • Zorg bij voorkeur voor een bliksemafleider en sprinklerinstallatie. 
   

Opleiding en instructie

 • Laat de bedrijfshulpverleners een cursus bedrijfshulpverlening volgen, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan de volgende onderwerpen:
  • Bedwelming bij werk in besloten ruimten
  • In- en uitwendige bloedingen (bijv. door val vanaf bordes of silo ongeval))
  • Brand en (stof)explosie
  • Elektriciteitsongeval
  • Oog- en huidletsel (bijv. pikken met snavel)
  • Medische aandoeningen als beroerte, epilepsie, hartziekten en suikerziekte
  • Reanimatie, gebruik van een AED.
 • Informeer ook de andere medewerkers over hoe de bedrijfshulpverlening is geregeld.
 • Laat de bedrijfshulpverleners regelmatig oefenen (minimaal 1 x per jaar) en laat hen de opgedane kennis delen met hun collega’s.
 • Zorg voor na- en bijscholing van de bedrijfshulpverleners (bijvoorbeeld 8 uur per twee jaar).

Specifiek voor pluimveehouderijen moet aandacht worden besteed aan:
•   Alarmering en evacuatie van medewerkers die (alleen) werken op verschillende plaatsen binnen het bedrijf. Een afspraak over de verzamelplaats is dan van belang en opvang van professionele hulpdiensten op de goede plek.

•  Zorg voor (voldoende) deskundigheid op iedere locatie.

Meer informatie