CMR

Binnen gevaarlijke stoffen en het middelenpakket van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn stoffen met kankerverwekkende en/of mutagene en/of reproductietoxische eigenschappen (‘CMR stoffen’):
• C: carcinogeen: kan kanker veroorzaken
• M: mutageen: kan het DNA beschadigen en erfelijke veranderingen veroorzaken
• R: reproductietoxisch: stoffen die een nadelige invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid, maar ook schade kunnen veroorzaken tijdens de ontwikkeling van het ongeboren kind en bijvoorbeeld kunnen leiden tot aangeboren afwijkingen.

Vanuit Arbowetgeving moet in eerste instantie gezocht worden naar alternatieven voor deze middelen. Als er aantoonbaar echt geen alternatief is kunnen CM middelen worden toegepast. Samengevat komt het er op neer dat medewerkers moeten worden beschermd tegen CMR-stoffen. Kijk hiervoor naar de H(Hazard)-zinnen op etiketten en kijk hoe werknemers het beste kunnen worden beschermd. Voor deze stoffen geldt bovendien een extra registratieplicht. Maak hiervoor gebruik van onderstaande registratie.

Ctgb

Stigas ontvangt van het Ctgb jaarlijks in januari en juli een overzicht van gewasbeschermingsmiddelen met CMR-eigenschappen.

Bekijk hier het overzicht

Aan de hand van deze informatie kan de registratieplicht worden ingevuld.

Registratie

Vanuit Artikel 4.13 Arbeidsomstandighedenbesluit zijn nadere voorschriften opgenomen voor de RI&E
over het vastleggen van gegevens. Het gaat om de volgende H-zinnen:
H340 kan genetische schade veroorzaken (mutageen)
H350, H350i kan kanker veroorzaken (carcinogeen)
Daarnaast moeten vanuit Artikel 4.2a Arbeidsomstandighedenbesluit ook gegevens worden
geregistreerd over de H-zinnen (reprotoxisch):
Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
(H360, H360F, 360D, 360FD, 360Fd, H360Df)
of kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
(H361, H361f, 361d, 361fd)
of kan schadelijk zijn via de borstvoeding (H362).
In een registratie moeten deze gegevens worden vastgelegd over wie met deze middelen werken. Werknemers hebben recht op inzage in een afschrift van de gegevens die over hen zijn opgenomen.

Onze sectorspecialisten helpen je graag

Albert van der Burg

Albert van der Burg

Preventieadviseur/Arbeidsdeskundige, sectorspecialist glastuinbouw
06 - 22307663 albert.van.der.burg@stigas.nl
Marcel van Diepen

Marcel van Diepen

Preventieadviseur, sectorspecialist akkerbouw en vollegrondsteelt & bloembollenteelt en –handel
06 - 20140798 marcel.van.diepen@stigas.nl
Peter Bredius

Peter Bredius

Preventieadviseur/Hoger Veiligheidskundige, sectorspecialist groen, grond en infra
06 - 51892774 peter.bredius@stigas.nl