Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Stigas: Stigas Services B.V. en Stigas Agrarisch Preventief B.V., beiden statutair gevestigd te Woerden.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, dan wel de rechtspersoon, waarmee Stigas onderhandelt over het sluiten
van een overeenkomst dan wel waarmee Stigas een overeenkomst heeft gesloten.
Partijen: Opdrachtgever en Stigas gezamenlijk

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen Stigas en
  opdrachtgever. Bepalingen uit andere algemene voorwaarden worden daarmee uitdrukkelijk uitgesloten.
  Voor eventuele wijzigingen van deze algemene voorwaarden geldt dat zij 3 maanden nadat Stigas haar
  opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van toepassing zijn.
 2. Onze offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 2 maanden, tenzij daarin anders is vermeld. Deze termijn gaat in vanaf de offertedatum of bij het ontbreken daarvan vanaf de datum van de aanbiedingsbrief.
 3. Wijziging en/of uitbreiding van offertes en overeenkomsten en afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn
  alleen geldig indien zij schriftelijk tussen Stigas en opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 3: Dienstverlening

 1. De dienstverlening door Stigas omvat de in de overeenkomst beschreven diensten inclusief alle wijzigingen en/of uitbreidingen die na de totstandkoming van deze overeenkomst schriftelijk tussen opdrachtgever en Stigas alsnog overeen zijn gekomen.
 2. Voor een deugdelijke uitvoering van de overeengekomen dienstverlening geldt dat de opdrachtgever Stigas kosteloos en tijdig van alle noodzakelijke informatie voorziet.
 3. De opdrachtgever verleent medewerkers van Stigas toegang tot het bedrijf indien dit voor de uitvoering van dienstverlening vereist is.
 4. Alle opdrachten worden uitgevoerd binnen de afgesproken termijnen. In geval van dreigende termijnoverschrijding zullen partijen zo spoedig mogelijk met elkaar overleggen.
 5. Stigas werkt bij de uitvoering samen met meerdere deskundige diensten.

Artikel 4: Duur, opzegging en ontbinding

 1. Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij dit in de overeenkomst anders is bepaald.
 2. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst met eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij een van de partijen heeft opgezegd. Opzegging geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de overeengekomen periode.
 3. Tussentijdse ontbinding is alleen mogelijk in de hieronder expliciet genoemde gevallen en dient te geschieden met aangetekend schrijven:
  a. Indien een partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen binnen een voor nakoming gestelde termijn en deze partij na een schriftelijke ingebrekestelling in verzuim blijft.
  b. Indien voor een partij faillissement wordt aangevraagd, surseance van betaling wordt verleend, een partij in liquidatie treedt of een partij haar bedrijfsactiviteiten staakt.
 4. Overname, fusie, verzelfstandiging c.q. privatisering van een partij vormt geen reden voor tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
 5. Bij opzegging van de overeenkomst vindt geen restitutie plaats van vooruitbetaalde bijdragen tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 5: Annulering

 1. Geplande afspraken voor individuele werknemers van opdrachtgever, zoals spreekuren, dienen 24 uur voor het afgesproken tijdstip geannuleerd te worden. Bij overschrijding van deze termijn worden de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Annulering van werkplekonderzoeken, individuele PMO's en risico-inventarisatie en evaluatie dient schriftelijk of per email uiterlijk 2 werkdagen voor de dag van uitvoering plaats te vinden bij de Stigas Servicedesk (info@Stigas.nl). Voor overige dienstverlening, zoals projecten, trainingen, cursussen en themadagen, geldt een termijn van uiterlijk 2 weken voor het afgesproken tijdstip. Hierbij wordt dan wel 10% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij overschrijding van de genoemde termijnen is Stigas gerechtigd het volledig overeengekomen bedrag in rekening te brengen.
 3. De bus ten behoeve van de uitvoering van het PMO kan tot maximaal 30 dagen voor de gereserveerde datum kosteloos geannuleerde worden. Hierna zullen er kosten in rekening gebracht worden.
 4. Het voorgaande geldt ook in het geval dat opdrachtgever verzoekt om uitstel van de overeengekomen dienstverlening. Bij een uitstel, voor een periode van 3 maanden of langer, is Stigas gerechtigd om eventuele tussentijdse prijsverhogingen door te berekenen.

Artikel 6: Tarieven

 1. Al onze prijzen en tarieven zijn exclusief BTW. Onze tarieven zijn vastgelegd in offertes en/of op onze website www.stigas.nl.
 2. De met Stigas overeengekomen prijzen en tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari verhoogd worden met het percentage waarmee het CBS indexcijfer, van Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloning, sector particulier bedrijven, van de maand juni van het lopende jaar is gestegen ten opzichte van hetzelfde cijfer van de maand juni van het jaar daarvoor.
 3. Voorts is Stigas gerechtigd om jaarlijks per 1 januari de tarieven (anders dan met het onder lid 2 van dit artikel bedoelde CBS indexcijfer), dienstverlening en/of voorwaarden te wijzigen. Bijvoorbeeld als gevolg van een wetswijziging of een structurele stijging van het ziekteverzuim. Indien Stigas van dit recht gebruikmaakt en opdrachtgever niet met de wijzigingen instemt, heeft opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden per 1 januari van het kalenderjaar waarvoor de wijzigingen zouden gaan gelden.
 4. De opdrachtgever is verplicht om, op verzoek van Stigas, een verklaring van een registeraccountant betreffende het aantal medewerkers te overleggen. In het geval van geconstateerde afwijkingen zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Voor onderstaande kosten geldt dat zij ook in rekening kunnen worden gebracht zonder dat hierover voorafgaand overleg heeft plaatsgevonden:
  a. Kosten voor het opvragen van informatie uit de behandelende sector, voor zover deze nodig is voor de oordeelsvorming van de bedrijfsarts.
  b. Kosten die verbonden zijn aan het inschakelen van derden op grond van een (wettelijke) regeling.
  c. Kosten die gemoeid zijn met het uitoefenen van de verwijsfunctie van de bedrijfsarts.
  d. Een kostenverhoging als gevolg van (wijzigingen in) wettelijke regelgeving vanaf het moment dat deze in werking treedt.
 6. Bij beëindiging van de overeenkomst komen de kosten ten gevolge van overdracht van dossiers en registraties van Stigas voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Indien na overleg met opdrachtgever derden worden ingeschakeld worden de kosten hiervan aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7: Vertrouwelijke gegevens en gegevensuitwisseling

 1. Stigas en opdrachtgever zijn over en weer verplicht tot vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen.
 2. Stigas legt een geheimhoudingsplicht, zoals hierboven genoemd, ook op aan haar medewerkers en eventuele ingeschakelde derden.
 3. Stigas heeft het recht over haar voor de opdrachtgever verrichte activiteiten in wetenschappelijke vakliteratuur te publiceren en daarover wetenschappelijke voordrachten te houden. Hierbij waarborgt Stigas de privacy van de opdrachtgever en diens personeelsleden door eventuele casuïstiek in geanonimiseerde vorm te publiceren.
 4. Stigas is bevoegd om namens opdrachtgever administratieve gegevens van werknemers op het gebied van verzuim aan te leveren aan de verzekeraar van opdrachtgever. Deze gegevensaanlevering dient te voldoen aan de meest recente standaard voor gegevensaanlevering zoals overeengekomen tussen OVAL en het Verbond van Verzekeraars.

Artikel 8: Facturering en betaling

 1. Voor de betaling geldt dat opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, betaalt, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
 2. Tenzij in de offerte anders bepaald worden de kosten na afronding van de opdracht gefactureerd.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, direct in verzuim. Dit betekent dat de verplichting van het verlenen van dienstverlening wordt opgeschort. Voor opdrachtgever geldt dat op het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd is.
 4. Alle buitengerechtelijke kosten die Stigas zal maken wegens niet nakoming van enige verplichting door de opdrachtgever, zullen ten laste komen van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te incasseren bedrag.

Artikel 9: Middelen en medewerkers Stigas

 1. De opdrachtgever verplicht zich om tijdens de uitvoering van de overeenkomst en binnen een jaar na het einde daarvan geen (ex-)medewerker(s) van Stigas in dienst te nemen of anderszins voor zich of anderen werkzaam te laten zijn. Bij overtreding hiervan geldt een boetebedrag van 5 maal het laatstgenoten jaarinkomen van de betreffende medewerker.
 2. De door Stigas geleverde middelen, waaronder programmatuur en geleverde voorschriften, blijven eigendom van Stigas en mogen niet zonder schriftelijke toestemming door opdrachtgever worden behouden of vermenigvuldigd.

Artikel 10: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Stigas zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde adviezen, modellen, methoden, technieken, programmatuur en producten blijven, behoudens uitdrukkelijke overdracht, voorbehouden aan Stigas.
 2. Alle door Stigas verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever binnen de eigen organisatie en mogen door hem zonder voorafgaande toestemming van Stigas niet openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. Indien door Stigas aan opdrachtgever toestemming wordt verleend om de in lid 2 bedoelde producten openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen, dient opdrachtgever altijd de bron te vermelden.
 4. Stigas behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Stigas voor door opdrachtgever geleden schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Stigas verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
 2. De aansprakelijkheid van Stigas is verder beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever over het kalenderjaar waarin het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan aan Stigas verschuldigd is voor geleverde diensten, indien dit bedrag lager is dan het in lid 1 bedoelde verzekerde bedrag. Deze beperking geldt niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 3. Indien Stigas volgens opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst kan Stigas slechts aansprakelijk worden gesteld wanneer zij door opdrachtgever binnen een redelijke termijn in de gelegenheid is gesteld de verplichtingen na te komen en Stigas desondanks nalatig is geweest.
 4. Stigas is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade.
 5. Indien Stigas ter zake van enige schade, die voortvloeit uit haar werkzaamheden en waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden mocht worden aangesproken, dan vrijwaart de opdrachtgever Stigas.
 6. Een aansprakelijkstelling dient opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken nadat een eventueel gebrek in de dienstverlening is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden. Nadien wordt een aansprakelijkstelling niet aanvaard.

Artikel 12: Overmacht

 1. Indien Stigas tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden de verplichtingen van Stigas opgeschort.
 2. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te annuleren, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Stigas bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of indien Stigas op dat moment nog slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Stigas gerechtigd de reeds verrichte c.q. nog te verrichten diensten afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever verplicht de desbetreffende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Stigas is gerechtigd een beroep te doen op overmacht indien de niet-toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert intreedt, nadat Stigas aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 13: Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart Stigas voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Stigas informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Deze algemene voorwaarden en de offertes en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Voor alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een uitgebrachte offerte dan wel een overeenkomst geldt dat zij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in arrondissement Utrecht.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met enig dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en vervangen worden door een door Stigas vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Stigas
Korenmolenlaan 2 
3447 GG Woerden
info@stigas.nl

Stigas voert sociale regelingen van Colland uit.