Vertrouwenspersoon

Je medewerkers kunnen op het werk te maken krijgen met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Volgens de Arbowet ben je verplicht je medewerkers hiertegen te beschermen. Hiervoor dien je als werkgever een actief beleid te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn.

Als je in jouw bedrijf geen eigen vertrouwenspersoon ter beschikking hebt of de voorkeur geeft aan een externe vertrouwenspersoon, dan kun je dit via Stigas regelen. 

Bekijk hier de flyer over vertrouwenspersoon

Waar is de vertrouwenspersoon voor?

Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met meldingen of klachten over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang van de medewerker die hulp en advies nodig heeft. Hij of zij biedt een luisterend oor en begeleidt zo nodig jouw medewerker bij het zoeken naar een oplossing en bijvoorbeeld het indienen van een klacht. Om problemen met belangen te voorkomen kun je geen eigen personeelsfunctionaris of bedrijfsarts als vertrouwenspersoon benoemen. Dit staat in de richtlijn van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Op 17 december 2023 is de Wet Bescherming Klokkenluiders ook van toepassing geworden op bedrijven tussen 50 en 250 werkenden. Voor grotere bedrijven gold deze al. Deze bedrijven zullen onder andere een meldregeling moeten hebben voor misstanden en overige integriteitskwesties. Een vertrouwenspersoon Integriteit kan een belangrijke rol vervullen in het ondersteunen van een melder. In de praktijk wordt de rol van vertrouwenspersoon ongewenst gedrag respectievelijk integriteit vaak gecombineerd om versnippering van meldpunten te voorkomen. Werknemers van bedrijven met een individueel contract met Stigas, die een melding willen doen van een integriteitsincident of een misstand, kunnen zich laten ondersteunen door de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is overigens geen intern meldpunt, zoals dat volgens de wet moet worden ingericht. Dit dient de werkgever zelf te regelen.

De Stigas Vertrouwenspersoon

Je kunt de vertrouwenspersoon van Stigas inschakelen als externe vertrouwenspersoon. De Stigas vertrouwenspersoon kan het volgende voor jou en jouw medewerkers betekenen:

  • de eerste opvang van werknemers die hulp en advies nodig hebben. Dit kan telefonisch, maar ook op een veilige plaats buiten het bedrijf;
  • nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • slachtoffers informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • doorverwijzen naar een andere instantie, bijvoorbeeld een mediator;
  • het management adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
  • gevallen van ongewenst gedrag registreren op een beveiligde plaats;
  • een jaarrapport opstellen, met geanonimiseerde ervaringen van het afgelopen jaar. Daarnaast kunnen in het rapport ook adviezen gegeven worden om ongewenst gedrag te voorkomen.

In aanvulling op het voorgaande kunnen medewerkers van bedrijven met een contract met Stigas contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Stigas om zich te laten ondersteunen bij het doen van een melding van een integriteitskwestie of misstand. De vertrouwenspersoon zal met de melder de aard van de misstand bespreken en tevens de vraag waar en hoe de melding het beste gedaan kan worden. De interne meldingsprocedure van het bedrijf is zal hiertoe leidend zijn.

De introductie van de vertrouwenspersoon in jouw bedrijf gebeurt in overleg met Stigas.

Meer lezen over grensoverschrijdend gedrag? Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
Lees meer >

Meer lezen over de vertrouwenspersoon integriteit en de combinatie met ongewenst gedrag?
Lees meer >

Stigas vertrouwenspersoon collectief geregeld voor een aantal sectoren

In de cao's voor de Glastuinbouw, Open teelten, Groen, Grond en Infrastructuur en Hoveniers en Groenvoorziening is afgesproken dat Stigas voor deze sectoren de functie van vertrouwenspersoon vervult. Daarnaast vervult Stigas de functie van vertrouwenspersoon voor de sector Handel groeit. Dit betekent dat je als werkgever geen eigen contract hoeft af te sluiten voor een vertrouwenspersoon van Stigas, dit is automatisch geregeld. Een werknemer in één van deze sectoren kan kosteloos contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen van Stigas.

Heb je een bedrijf in een van deze sectoren en wil je een vaste vertrouwenspersoon voor jouw bedrijf? Dat is ook mogelijk. Je kun een apart contract met ons afsluiten voor een vaste vertrouwenspersoon. Voordeel hiervan is dat de vertrouwenspersoon zich komt voorstellen op je bedrijf, een presentatie houdt en jaarlijks een verslag doet van de bevindingen, plus aanbevelingen.

Bedrijven die niet onder bovengenoemde sectoren vallen, kunnen ook gebruik maken van een vertrouwenspersoon van Stigas. Neem contact met ons op over de kosten. 

Vertrouwenspersoon voor de sector Glastuinbouw >

Vertrouwenspersoon voor de sector Open Teelten >

Vertrouwenspersoon voor de sector Groen, Grond en Infrastructuur >

Vertrouwenspersoon voor de sector Hoveniers en Groenvoorziening >

Vertrouwenspersoon voor de sector Groente en Fruit Groothandel >

Vertrouwenspersoon voor de sector Dierhouderij >

Wat zijn de kosten?

Er worden alleen kosten berekend als je niet onder de coa valt of als je graag een vaste vertrouwenspersoon wilt. Het tarief is afhankelijk van de grootte van jouw bedrijf en de dienstverlening die je van de vertrouwenspersoon afneemt. Gezamenlijk brengen we je wensen in kaart, daarna ontvang je een kostenindicatie.

Informeer je medewerkers

Download de flyer(s) voor jouw sector en informeer je medewerkers. Dat kan door de flyer te mailen, toe te voegen aan het introductiemateriaal voor nieuwe medewerkers en op te hangen op een centrale plek in je bedrijf. Je kunt ook op je website vermelden dat jullie de vertrouwenspersoon via Stigas hebben geregeld.

PDF vertrouwenspersoon in verschillende talen:

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met de Stigas Servicedesk: 085 – 04 40 700 of mail: info@stigas.nl
Deze dienst is exclusief voor klanten van Stigas beschikbaar.

Vertrouwenspersoon

Direct aanmelden

Waarom Stigas

  • Sectorspecifiek
  • Gewaardeerd met een 8+
  • 14.000 bedrijven gingen je voor