Adem ik teveel stof of waternevel in?

  Soms is het direct duidelijk dat er teveel stof in de lucht hangt. Wanneer er zichtbare ‘stofwolken’ door het bedrijf zweven, is het zeker dat je teveel stof inademt. Niet altijd is het zo duidelijk! Sommige schadelijke deeltjes zijn niet zichtbaar met het blote oog. Dit geldt voor de kleine kwartsdeeltjes die tot in de longen kunnen doordringen. Ook is niet elk soort stof even schadelijk.

  Deze test bestaat uit een aantal vragen. Ze zijn ingedeeld in twee delen:

  1. Wat is de schadelijkheid van het stof of de waternevel?
  2. Hoeveel stof of waternevel adem je in?

  Met elke "ja" op een vraag scoor je een punt. Hoe meer punten, hoe hoger de noodzaak om maatregelen te nemen tegen stof of nevel. Deze noodzaak is het hoogst als je zowel hoog scoort op schadelijkheid van het stof als op de hoeveelheid stof.

  De test kan door iedereen in een bedrijf worden ingevuld. Als het goed is, komen twee medewerkers die hetzelfde werk doen op hetzelfde punten-aantal uit.

  Let op: elke verlaging van het puntenaantal die wordt bereikt met een maatregel tegen stof of nevel is een stap vooruit!

  1. Schadelijkheid van stof Aanwezigheid van schadelijke plantaardige of dierlijke bestanddelen
  1. Is plantaardig of dierlijk materiaal aanwezig?
  2. Wordt er met droog, afgestorven plantenmateriaal gewerkt?
  3. Kunnen de agrarische producten die worden verwerkt nat zijn?
  4. Is er waternevel aanwezig dat in contact komt met het product of met vuil?
  5. Wordt proceswater gerecirculeerd? (hergebruikt)
  6. Kunt u in contact komen met afvalwater?
  7. Zijn dierlijke uitwerpselen aanwezig, of gebruikt u deze als bemesting?
  8. Is direct contact met dieren mogelijk?
  9. Wordt gewerkt bij ‘hoge’ temperaturen, d.w.z. > 15°C?
  1. Schadelijkheid van stof Aanwezigheid van kwartsstof
  10. Wordt intensief grond bewerkt?
  11. Worden bodemgewassen met aanhangend zand of klei verwerkt?
  12. Als één van bovenstaande 2 vragen met ‘ja’ zijn beantwoord: gaat het om zandgrond of zeer droge kleigrond?
  2. Hoeveelheid stof Hoe veel stof of nevel ademt u in?
  1. Hangt er zichtbaar stof in de lucht op de werkplek?
  2. Is de werkplek of zijn gereedschappen bedekt met een stoflaag?
  3. Heeft u tijdens of na het werk regelmatig één van de volgende klachten: hoesten, niezen, keelpijn, kortademigheid, oogirritaties?
  4. Verwerkt u minimaal één keer per dag producten die een zichtbare stofwolk in de lucht geven, die echter snel weer uitzakt? (zoals zand)
  5. Verwerkt u één keer per dag of vaker producten die een zichtbare stofwolk in de lucht geven die lang blijft hangen? (zoals talkpoeder)
  6. Verwerkt uw bedrijf meer dan 100 kilo van deze stoffige producten per dag?
  7. Voert u ‘intensieve’ bewerkingen uit die veel stofvorming kunnen geven?
  8. Werkt u langer dan 2 uur per dag in stoffige omstandigheden?
  9. Werkt u langer dan 2 uur per dag in omstandigheden waarin waternevel aanwezig is die met product of vuil in contact is geweest?
  10. Zijn lekkages in machines, leidingen of transportdelen zichtbaar waardoor stof naar buiten komt?
  11. Is plaatselijke afzuiging bij stoffige werkzaamheden afwezig?
  12. Worden de werkruimten en machines minder vaak dan 1 keer per week gereinigd?
  Gegevens

  Vul hier jouw gegevens in en ontvang de uitslag per mail.

  Het gaat om het gemiddeld aantal medewerkers per jaar die onder toezicht werk uitvoeren, inclusief inhuur en stagiaires.