Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden. De inspecties zijn er om overtredingen op te sporen en aan te pakken. En om bedrijven te stimuleren veiligheids- en gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk te voorkomen.

Verschil tussen Stigas en Inspectie SZW

Stigas maakt geen deel uit van de Inspectie SZW. Wel wordt Stigas op de hoogte gehouden van de aandachtsgebieden van de Inspectie SZW.

Toetsing werkgevers

De inspecteur controleert altijd of een bedrijf of instelling een goed arbeidsomstandighedenbeleid voert. Op de werkvloer wordt gecontroleerd of dit beleid ook werkelijk tot afdoende resultaten heeft geleid. De inspecteur bespreekt zijn/haar bevindingen met de werkgever.

Sancties

Als een of meer overtredingen zijn waargenomen, kunnen sancties worden ingezet. Er wordt dan tevens afgesproken wanneer de overtreding(en) moet(en) zijn opgeheven. Er kan ook een bestuurlijke boete of een andere sanctie worden opgelegd. De Inspectie controleert steekproefsgewijs of de overtreding(en) ook feitelijk zijn opgeheven. Als dit niet het geval is, wordt een zwaardere sanctie ingezet.