Taken en verplichtingen werkgever

Als werkgever heb je een aantal algemene taken, verplichtingen en rechten.

Taken en verplichtingen

  • Begeleiden van je medewerker gedurende zijn ziekte- en re-integratieperiode.
  • Jouw re-integratieverplichting nakomen. Dit houdt in: zo snel mogelijk je werknemer in staat te stellen zijn eigen werk of ander passend werk te verrichten. Als dit niet kan bij jou in het bedrijf, ben je verplicht te bevorderen dat de werknemer passende arbeid gaat verrichten in het bedrijf van een andere werkgever. Indien je zelf geen mogelijkheden ziet, dien je hiervoor extern advies in te winnen;
  • Het plan van aanpak moet je regelmatig evalueren met de werknemer en zo nodig bijstellen. Dit voorkomt dat je tijd en moeite verliest met een aanpak die geen effect oplevert. Daarnaast is het een belangrijk aspect in het voldoen aan de wettelijke eis voldoende inspanningen te verrichten om de werknemer weer aan het werk te krijgen;
  • Bijhouden van het re-integratiedossier tijdens het re-integratietraject, ook na het opstellen van het re-integratieverslag;
  • Gegevens met betrekking tot ziekteverzuim binnen het bedrijf moeten steeds tijdig verstrekt worden aan de Arbodienst, de bedrijfsarts, Sazas en het UWV.

Rechten

Zowel jij als werknemer als uw werknemer mogen vanaf het begin van de ziekte een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Je kunt dit doen wanneer er verschil van inzicht is over:

  • uw arbeids(on)geschiktheid;
  • re-integratieinspanningen van de werkgever;
  • passend werk binnen het bedrijf voor de werknemer.

Tot slot kun je samen met de werknemer het UWV vragen de wachttijd voor de WIA met maximaal een jaar te verlengen. Je betaalt tijdens deze verlengde wachttijd dan het loon door van je werknemer. Argumenten om uw werknemer langer loon door te betalen zijn:

  • je werknemer is al gedeeltelijk aan het werk;
  • jij en je werknemer zijn bezig met zijn re-integratie en die is bijna afgerond. Als je langer loon doorbetaalt kan de re-integratie worden afgemaakt zonder de extra druk van een keuring door UWV.

Meningsverschil

Wat doe ik bij een meningsverschil met mijn werknemer over herplaatsing binnen de organisatie?

U kunt in deze situatie een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen over passend werk. Vervolgens zal het UWV een oordeel uitbrengen over de passendheid van de nieuwe functie. Zij houden daarbij onder meer rekening met het arbeidsverleden, opleiding, gezondheid, loon, reistijd en de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer.