Verzuimgesprek

Het doel van het verzuimgesprek is helder maken welke hindernissen een snelle terugkeer op het werk in de weg staan. Leidraad is het Plan van aanpak, wanneer dit al opgesteld is. Aandachtspunten in dit gesprek, dat ook wel ‘mogelijkhedengesprek' genoemd wordt, zijn:

Achtergrondinformatie

Vraag de medewerker hoe het gaat.
Vertel iets over het werk als daarnaar wordt gevraagd/ behoefte aan is.
Informeer hoe de contacten met de arbodienst worden ervaren.

Voortgang

  • Welke activiteiten heeft de medewerker ondernomen ten behoeve van re-integratie?
  • Welke activiteiten hebben de leidinggevende en arbodienst ondernomen ten behoeve van re-integratie?
  • Wat zijn de resultaten van de ondernomen activiteiten?
  • Bespreek, naar aanleiding van de terugkoppelingen van de bedrijfsarts, de mogelijkheden voor (gedeeltelijke) werkhervatting.
  • Welke beperkingen/belemmeringen zijn er voor werkhervatting?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor tijdelijke werkzaamheden?

Vervolgacties

  • Pas eventueel het Plan van Aanpak aan.
  • Laat merken dat de werknemer gemist wordt, zodat er een binding met het werk blijft bestaan.
  • Spreek een volgend contactmoment af.

Contact onderhouden is nodig om de zieke werknemer betrokken te houden bij het bedrijf en het werk. Het is vooral van belang bij medewerkers die langer dan twee weken ziek zijn en medewerkers die weinig binding met het werk hebben. En is er dan vooral op gericht de relatie met het bedrijf te onderhouden of te verbeteren, waardoor terugkeer vereenvoudigd wordt.

De begeleiding van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers is gericht op verlagen van de drempel om te komen werken. Heel concreet in een gesprek:

Medewerker vragen wat hij/zij wel kan en wil:
Kom met een voorstel voor aanwezigheid en wat je dan kan doen. Biedt tevens proactief werkzaamheden aan die aansluiten bij de mogelijkheden zoals vastgesteld door de bedrijfsarts. 

Realiseren van regelmatig contact met collega's:
Kom eenmaal per twee weken een kop koffie drinken op de afdeling.

Iedere afspraak eindigen met vervolgafspraak voor contact (geen open einde)
In principe op dinsdagmiddag.....

Creatief kijken naar latente werkzaamheden op het bedrijf die thuis of in een beperkt aantal uurtjes op het werk gedaan kunnen worden.
De volgende klussen.......... blijven altijd liggen, zou je eens willen kiezen wat je daarvan kunt doen?