WIA

Vanaf 1 januari 2006 is de WIA van kracht, als opvolger van de WAO: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Het grootste verschil tussen de WIA en de WAO is dat bij de WIA gekeken wordt naar wat een medewerker nog wel kan. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten worden gestimuleerd zo veel te werken als hun ziekte of beperking toelaat. De boodschap is dat meer werken loont.

CAO

In de CAO staat veelal welke loondoorbetalingsafspraak voor je sector is gemaakt. De werknemer krijgt van UWV rond week 87 van de ziekmelding aanvraagformulieren toegestuurd die hij moet terugsturen.

UWV

Het UWV beoordeelt allereerst of het dossier dat gedurende de eerste twee ziektejaren is opgebouwd voldoende en compleet is. Ook wordt beoordeeld of zowel de werkgever als de werknemer zich voldoende hebben ingezet voor het herstel van de gezondheid en/of voor re-integratie in de eigen functie, in het eigen bedrijf en - als het niet anders kan - in een ander bedrijf.

Is één van deze onderdelen niet in orde, dan loop je als werkgever en als werknemer het risico dat er sancties worden getroffen. Die kunnen uiteenlopen van een verplichting tot loondoorbetaling voor de werkgever tot het afwijzen van de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidskeuring door de werknemer.
Alleen voor mensen van wie eigenlijk al direct vaststaat dat ze de komende jaren echt niet kunnen werken, is al na zes maanden ziekteverzuim een versnelde keuring mogelijk.

Als het re-integratiedossier in orde is volgt de eigenlijke arbeidsongeschiktheidskeuring door het UWV. Deze keuring kan tot drie conclusies leiden:

  • De betreffende werknemer is minder dan 35% arbeidsongeschikt. Je moet dan als werkgever ander, passend werk of aangepaste werktijden bieden.
  • Er is sprake van een groter arbeidsongeschiktheidspercentage dan 35%, maar niet van volledig duurzame arbeidsongeschiktheid. De werknemer valt dan onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Ook dan moet aangepast werk worden gezocht. Er bestaat onder voorwaarden recht op een WGA-uitkering die 70% bedraagt van het verschil tussen het oude loon en het nieuwe loon.
  • De werknemer is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. De werknemer valt dan onder de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Dat is het geval als bij de keuring wordt ingeschat dat de werknemer ten minste de komende vijf jaar volledig arbeidsongeschikt zal blijven. De uitkering bedraagt dan 75% van het laatst verdiende loon, tot een bepaald maximumbedrag.

Een medewerker is arbeidsongeschikt in de zin van de WIA wanneer hij als gevolg van ziekte of gebreken minder kan verdienen dan hij verdiend zou hebben als hij niet arbeidsongeschikt zou zijn. Het gaat dus om verlies van verdiencapaciteit.

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) blijft in werking voor bestaande gevallen van voor 1 januari 2004. Iedereen die na 1 januari 2004 ziek is geworden, valt onder de regels van de WIA.