Arbowet wijzigt op 1 juli: het meeste is al voor onze sector geregeld

Arbowet wijzigt op 1 juli: het meeste is al voor onze sector geregeld

Op 1 juli 2017 verandert de Arbowet. Er komt meer aandacht voor preventie, de werknemer kan bij twijfel aan het oordeel van zijn bedrijfsarts een second opinion aanvragen en het melden van beroepsziekten wordt gestimuleerd. Voor agrarische ondernemers die zijn aangesloten bij Colland en/of verzekerd bij Sazas is er via Stigas al heel veel geregeld.

1. Meer preventie in de bedrijven

  • Naast de bedrijfsarts krijgt de preventiemedewerker (een deskundige medewerker die de werkgever ondersteunt bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer) een belangrijker rol. De medezeggenschap moet voortaan instemmen met de benoeming van de preventiemedewerker. De arbodienst is verplicht om nauw samen te werken met de medezeggenschap. Stigas past de huidige cursus Preventiemedewerker aan zodat deze voldoet aan de nieuwe eisen.
  • Het preventiespreekuur wordt in ere hersteld. Werknemers krijgen het recht de bedrijfsarts te raadplegen over gezondheidsvragen die een relatie hebben met het werk. Ook als er geen sprake is van ziekteverzuim. Voor werknemers in de agrarische sector is het preventiespreekuur, dankzij de ketensamenwerking tussen Stigas en Sazas, nooit weggeweest.
  • De bedrijfsarts kan de werkvloer bezoeken. Ook dit is in de agrarische en groene sector al jaren de gewoonte. Ook hier hebben Stigas en Sazas afspraken over gemaakt.

2. Beroepsziekten onderkennen en melden
De bedrijfsarts wordt gestimuleerd beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Dit moet leiden tot meer preventie. ISZW (de voormalige Arbeidsinspectie) controleert hierop. Stigas voert sinds vorig jaar, ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken, samen met het NCvB een project uit om de melding en preventie van beroepsziekten te optimaliseren.

3. Aanscherping randvoorwaarden waaronder de bedrijfsarts zijn werk doet
De werkgever en de arbodienst zijn verplicht een basiscontract op te stellen met afspraken over hun samenwerking. Voor de agrarische en groene sector is dit via Stigas en Sazas al geregeld zonder extra bijkomende kosten. Geregeld is dat de bedrijfsarts:
• iedere werkplek kan bezoeken;
• adviseert over preventieve maatregelen;
• nauw samenwerkt met de preventiemedewerker en de personele vertegenwoordiging;
• beroepsziekten meldt aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten;
• een klachtenprocedure heeft.

Tot slot wordt ook de mogelijkheid van het aanvragen van een second opinion voor de werknemer die het niet eens is met de uitslag van een medisch onderzoek genoemd. Op dit moment is nog niet bekend hoe dit georganiseerd zal gaan worden. De NVAB (Nederlandse Vereniging voor Bedrijfsartsen) en de OVAL, de brancheorganisatie van arbodiensten, hebben de voorkeur uitgesproken om de second opinion onder te brengen bij een onafhankelijk instituut. Zodra hier meer over bekend is berichten we u.

Neem voor meer informatie over de wijziging van de Arbowet contact op met de Stigas Servicedesk 085 - 044 07 00, optie 1.