Nieuwe hoofdstukken Arbocatalogus: anderstaligen en uitzendkrachten

Arbocatalogus agrarische en groene sectoren

Internationale medewerkers stellen ons voor extra uitdagingen. Met twee nieuwe hoofdstukken in de Arbocatalogus* helpt Stigas je om stil te staan bij de vragen en risico’s waar je met anderstaligen en met uitzendkrachten tegenaan loopt.

Medewerkers die een taal onvoldoende spreken en/of moeite hebben met lezen en schrijven, kunnen informatie verkeerd begrijpen of zich minder goed uiten. Hierdoor bestaat het risico dat zij niet goed op de hoogte zijn van de regels binnen het bedrijf. Er kunnen dan gevaarlijke of ongezonde situaties ontstaan voor de medewerker zelf en /of collega’s.

Bij anderstaligen en laaggeletterde medewerkers is het belangrijk om werkafspraken en instructies in meerdere talen te geven en aan te laten sluiten op het taalniveau van je medewerkers.

Volgens de Arbowet en de Arbeidstijdenwet zijn uitzendkrachten gelijk aan werknemers in loondienst. Dat betekent dat je als inlener van uitzendkrachten verantwoordelijk  bent voor een gezonde en veilige werkplek. Ook moet je als inlener zorgen dat persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn uitzendkrachten.  
Je hebt als bedrijf ook te maken met de uitzendorganisatie. Het is daarom belangrijk om duidelijke afspraken te maken met de uitzendorganisatie over veilig en gezond werken. 

We willen eerlijk werk en dit is voor ons onverbrekelijk verbonden aan veilig en gezond werken. Binnen Stigas slaan Glastuinbouw Nederland, Plantum, FNV en CNV Vakmensen de handen in elkaar. We beschrijven technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Het resultaat van dit werk is de Arbocatalogus. Hierin staat beschreven hoe je voor jouw bedrijf aan de wettelijke voorschriften (Arbowet) kunt voldoen.

* Open Teelten, Dierhouderij, Glastuinbouw en Hoveniers en groenvoorziening (alleen anderstaligen).