Terug naar overzicht

Wettelijk kader

Arbowet en Arbobesluit
De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is werknemers te beschermen tegen agressie en geweld. Agressie en geweld worden binnen de Arbowet geschaard onder de algemene term ‘Psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA). Het Arbobesluit werkt deze verplichting nog verder uit (hoofdstuk 2, afdeling 4, artikel 2.15, eerste lid).

Aangezien Psychosociale arbeidsbelasting in elke werksituatie een potentieel risico vormt, komt het er samengevat op neer dat elke werkgever het onderwerp PSA in de RI&E en het plan van aanpak moet opnemen. Ook is er de verplichting medewerkers voorlichting en onderricht te geven over de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en de maatregelen die de werkgever getroffen heeft.

De Arbowet stelt de Ondernemingsraad (OR) in staat zich actief te bemoeien met oplossingen om arbeidsrisico’s te voorkomen. De werkgever moet met de OR overleggen over de aanpak en voorstellen aan de OR ter instemming voorleggen (artikel 27,  lid1d).

Arbocatalogus
In de Arbo catalogus Bos en Natuur hebben werkgevers en werknemers gezamenlijk vastgelegd welke minimale maatregelen binnen de sector genomen moeten worden om een veilige werkplek te garanderen.

Burgerlijk Wetboek
Het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:611 BW) stelt dat een werkgever zich moet houden aan ‘het beginsel van goed werkgeverschap’ en dat een werkgever  een zorgplicht heeft voor zijn medewerkers (artikel 7:658 BW).

Wetboek van Strafrecht
Het Wetboek van Strafrecht verschaft verschillende mogelijkheden om op te treden tegen overschrijding van normen en waarden en het doen van aangifte hiervan bij de politie.

De meest voorkomende zijn: het openlijk geweld plegen tegen personen of goederen (artikel 141 Wetboek van Strafrecht); door geweld of bedreiging met geweld zich verzetten tegen een ambtenaar (artikel 180); iemand mondeling of schriftelijk beledigen (artikelen 261 t/m 268); bedreiging tegen personen of goederen (artikel 285); eenvoudige en zware mishandeling (artikelen 300 en 302).

Meer informatie?
Wetgeving
Arbo catalogus bos en natuur