Verzuim en vakantie

Ziek en vakantie, wat te doen?

De vakantietijd is inmiddels weer aangebroken en dat kan betekenen dat u als werkgever te maken krijgt met zieke medewerkers die op vakantie gaan of medewerkers die tijdens hun vakantie ziek worden.

Ziek tijdens vakantie

Als uw medewerker op vakantie ziek wordt, moet hij zich ziekmelden volgens de standaard procedure. U heeft hierover waarschijnlijk afspraken gemaakt of een protocol opgesteld. Deze afspraken gelden ook bij ziekte tijdens vakantie. De werknemer zal zich in de regel ziek moeten melden bij de direct leidinggevende.

Verzuimbegeleiding tijdens vakantie

Bij een ziekmelding tijdens vakantie in Nederland kan de gebruikelijke verzuimbegeleiding in gang worden gezet. Bij een ziekmelding in het buitenland is dat lastiger.
De werknemer moet daarom zijn ziekmelding goed kunnen onderbouwen. Als werkgever mag u van de werknemer vragen om zich onder behandeling te laten stellen van een arts en om een doktersverklaring te kunnen overleggen. U kunt daarover afspraken maken met uw werknemer. Belangrijk is dat uw werknemer weet wat er van hem wordt verwacht.

Bereikbaarheid en beter melden

Uw werknemer dient tijdens zijn ziekte bereikbaar te blijven voor de werkgever. U kunt van uw werknemer het vakantieadres vragen en afspreken hoe hij te bereiken is.
Vraag de werknemer zich ook beter te melden als hier tijdens de vakantie sprake van is.

Vakantiedagen tijdens ziekte

Over de dagen dat de werknemer ziek is, mag u als werkgever geen vakantiedagen inhouden.
U mag alleen vakantiedagen inhouden als:

  • Hierover andere afspraken staan in de cao, het contract of het bedrijfsreglement (verzuimprotocol).
  • Schriftelijk is vastgelegd dat u als werkgever vakantiedagen mag afschrijven als uw medewerker ziek wordt tijdens zijn vakantie. U mag deze alleen inhouden van de bovenwettelijke vakantiedagen.
  • De werknemer zelf toestemming heeft gegeven om ziektedagen af te trekken van de vakantiedagen.

Vakantie tijdens ziekte

Wanneer een medewerker ziek is, mag hij wel in overleg op vakantie. Hij moet dit vooraf met u bespreken en eventueel kan de bedrijfsarts om advies worden gevraagd.
De werknemer vraagt op de gebruikelijke manier vakantie aan. Indien nodig kan de bedrijfsarts onderzoeken of er medische bezwaren zijn tegen de verlof- of reisplannen van de werknemer.
Als werkgever moet u (mondelinge of schriftelijke) toestemming van de werknemer hebben om vakantiedagen in te houden tijdens ziekte, tenzij er in de cao of arbeidsovereenkomst iets anders over is afgesproken. U moet als werkgever duidelijk aangeven dat de opgenomen dagen als vakantiedagen worden aangemerkt en van het vakantietegoed worden afgehaald. Dat betekent ook dat de werknemer gedurende die periode wordt vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.
Als de werknemer geen toestemming hiervoor geeft, mag u als werkgever de vakantieaanvraag weigeren.

Uw (zieke) werknemer is niet verplicht om vakantie op te nemen. De wettelijke vakantiedagen vervallen echter zes maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Dus, wettelijke dagen die in 2018 zijn opgebouwd vervallen per 1 juli 2019.  Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na vijf jaar.