Verzuim en vakantie

De vakantietijd is inmiddels weer aangebroken en dat kan betekenen dat je als werkgever te maken krijgt met zieke medewerkers die op vakantie gaan of medewerkers die tijdens hun vakantie ziek worden.

Ziek tijdens vakantie

Als jouw medewerker op vakantie ziek wordt, moet hij zich ziekmelden volgens de standaard procedure. Je hebt hierover waarschijnlijk afspraken gemaakt of een verzuimprotocol opgesteld. Deze afspraken gelden ook bij ziekte tijdens vakantie. De werknemer zal zich in de regel ziek moeten melden bij de direct leidinggevende.

Verzuimbegeleiding tijdens vakantie

Bij een ziekmelding tijdens vakantie in Nederland kan de gebruikelijke verzuimbegeleiding in gang worden gezet. Bij een ziekmelding in het buitenland is dat lastiger. De werknemer moet daarom zijn ziekmelding goed kunnen onderbouwen. Als werkgever mag je van de werknemer vragen om zich onder behandeling te laten stellen van een arts en om een doktersverklaring aan de bedrijfsarts te overleggen. Je kunt daarover afspraken maken met jouw werknemer. Belangrijk is dat jouw werknemer weet wat er van hem wordt verwacht.

Jouw medewerker keert in principe na het einde van zijn vakantieperiode terug naar Nederland. Zo kan de bedrijfsarts de situatie beoordelen. Als jouw medewerker aangeeft dat reizen medisch niet mogelijk is, dan moet hij of zij een doktersverklaring van niet-reisvaardigheid kunnen overleggen.

Bereikbaarheid en beter melden

De werknemer moet tijdens zijn ziekte bereikbaar blijven voor de werkgever. Je kunt van jouw werknemer het vakantieadres vragen en afspreken hoe hij te bereiken is.
Vraag de werknemer zich ook beter te melden als hier tijdens de vakantie sprake van is.

Vakantiedagen tijdens ziekte

Over de dagen dat de werknemer ziek is, mag je als werkgever geen vakantiedagen inhouden. Vakantiedagen mogen alleen ingehouden worden als:

  • Hierover andere afspraken staan in de cao, het contract of het bedrijfsreglement (verzuimprotocol).
  • Schriftelijk is vastgelegd dat jij als werkgever vakantiedagen mag afschrijven als jouw medewerker ziek wordt tijdens zijn vakantie. Je mag deze alleen inhouden van de bovenwettelijke vakantiedagen.
  • De werknemer zelf toestemming heeft gegeven om ziektedagen af te trekken van de vakantiedagen.

Vakantie tijdens ziekte

Wanneer een medewerker ziek is, mag hij wel in overleg op vakantie. Hij moet dit vooraf met jou bespreken en eventueel kan de bedrijfsarts om advies worden gevraagd.
De werknemer vraagt op de gebruikelijke manier vakantie aan. Indien nodig kan de bedrijfsarts onderzoeken of er medische bezwaren zijn tegen de verlof- of reisplannen van de werknemer.

Als werkgever moet je (mondelinge of schriftelijke) toestemming van de werknemer hebben om vakantiedagen in te houden tijdens ziekte, tenzij er in de cao of arbeidsovereenkomst iets anders over is afgesproken. Je moet als werkgever duidelijk aangeven dat de opgenomen dagen als vakantiedagen worden aangemerkt en van het vakantietegoed worden afgehaald. Dat betekent ook dat de werknemer gedurende die periode wordt vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.
Als de werknemer geen toestemming hiervoor geeft, mag je als werkgever de vakantieaanvraag weigeren.

 

Begeleiding nodig bij verzuim?

Onze adviseurs staan voor jou klaar