Fikse boete voor het niet dragen van signaalkleding langs de weg

Signaalkleding langs de weg

Een aantal medewerkers van een hoveniersbedrijf voerde langs de weg onderhoudswerkzaamheden uit. Op dat moment reed een Inspecteur van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie) langs en zag dat een medewerker zijn signaalkleding niet droeg.

Zijn signaleringshesje lag in de aanwezige bedrijfswagen. Ook waren er geen pionnen en een verkeersbord met een verminderde snelheidsaanduiding geplaatst. De maximale snelheid daar is 50 km/u. De medewerker, zonder signaalkleding, stond in een flauwe bocht waardoor het naderende verkeer hem pas op het laatste moment kon zien, aldus de Inspecteur.

De boete voor het bedrijf bedroeg € 15.600,00 voor het niet dragen van signaalkleding tijdens het werken langs de weg.

de boete was in eerste instantie opgebouwd uit twee boetebedragen:

  • € 14.400,00 overtreding Arbobesluit art. 3.2 lid 1 : Veilige arbeidsplaats
  • € 2.400,00 overtreding Arbobesluit art. 8.3 lid 2: Gebruik van Persoonlijke beschermingsmiddelen

De boete is gecorrigeerd naar de omvang van het bedrijf. Daar het hier gaat om een bedrijf met meerdere vestigingen binnen Nederland is de boete vastgesteld op basis van alle medewerkers binnen Nederland en niet op basis van het aantal medewerkers voor die (zelfstandige) vestiging.

Het bedrijf wordt gezien als één juridische eenheid. Daar de Inspectie SZW ook vindt dat het hier gaat om een zware overtreding is het boetenormbedrag ook nog vermenigvuldigd met twee.

Na bezwaar van het bedrijf heeft er (2 x 25%) 50% matiging van het boetebedrag op art. 8.3 plaats gevonden. Daardoor is het boetebedrag voor dit artikel op € 1.200,00 gesteld. Het bedrijf heeft kunnen aantonen dat de risico’s geïnventariseerd waren (RIE) en dat er aan de randvoorwaarde is voldaan door een signaleringshesje beschikbaar te stellen.
Er is alleen reden tot matiging van een boete als blijkt dat de maatregelen die getroffen worden wezenlijk hebben bijgedragen tot het voorkomen van de overtreding.

Het bedrijf beschikt over een actuele RIE, is VCA gecertificeerd, het risico van werken langs de weg staat in de RIE vermeld, er worden toolboxen (voorlichting) gegeven en er worden maandelijks werkplekinspecties uitgevoerd. In het personeelshandboek staan de maatregelen voor het veilig werken langs de weg vermeld, zoals afbakening en het dragen van signaalkleding. En toch krijgt het bedrijf een hoge boete. Nu was de medewerker een ingeleende medewerker en hij beschikte niet over het personeelshandboek, een VCA-diploma en hij heeft geen opleiding veilig werken langs de weg gevolgd.

De toolbox verzorgd door de werkgever die de medewerker had bijgewoond was volgens de Inspectie SZW te algemeen en werd niet gezien als voldoende instructie. Één sheet ging daarbij over verkeersmaatregelen en er was niets opgenomen over het veilig werken langs de weg. Doordat de instructies onvoldoende waren en er geen veilige werkwijze was bepaald kan er ook niet worden gesteld dat er sprake was van adequaat toezicht.

Het hebben van een geactualiseerde RIE alleen is dus niet voldoende. Zorg dat je altijd iedereen goed instrueert voordat ze aan hun werkzaamheden beginnen. 

Voorkomen is beter dan genezen! Zo werk je veilig langs de weg

De arbocatalogus Werken langs de weg is daarbij een handig hulpmiddel. Hierin staat helder beschreven hoe je je goed voorbereidt: welke afspraken maak ik met wie en welke noodzakelijke maatregelen tref ik vooraf. Voor je medewerkers staat er een praktische checklist in de arbocatalogus met hierin bijvoorbeeld: ‘Verplaats je in de weggebruiker en bedenk of de boodschap duidelijk overkomt.’ Zo is iedereen goed voorbereid en dat werkt wel zo prettig én veilig!

Heb je na het bekijken van de arbocatalogus twijfels of wil je weten hoe je je medewerkers het beste voorlicht? Sla jouw risico-inventarisatie en -evaluatie erop na of neem vrijblijvend contact op met onze preventie-adviseurs Sjoek van der Maarl (hoveniers) of Peter Bredius (mechanisch loonwerk). Zij helpen je graag verder.