Nederlandse Arbeidsinspectie: Veiligheid op melkveebedrijven blijft punt van aandacht

koe in stal

In 2021 hebben er steekproefsgewijs inspecties plaatsgevonden op melkveebedrijven door de Arbeidsinspectie. Deze waren vooraf aangekondigd. De eerste inspecties gaven aanleiding om nog een aantal herinspecties te doen, die uiteindelijk in 2023 zijn uitgevoerd. De Arbeidsinspectie heeft recentelijk een terugkoppeling gegeven van de resultaten. Aanleiding voor deze inspectieronde was het hoge aantal arbeidsongevallen dat in de rundveehouderij voorkomt. 

Tijdens de bezoeken ging de inspectie na of de bedrijven voldeden aan de Arbowet en -regelgeving. Zo werd er onder andere gecontroleerd of men beschikte over een actuele risico-inventarisatie & -evaluatie (RIE). De algemene conclusie van de terugkoppeling is dat er op veel melkveebedrijven nog voldoende aandachtspunten rond veiligheid zijn om alert op te blijven.

Voorafgaand aan de inspecties zijn 2.674 bedrijven aangeschreven. Dit zorgde direct voor extra aanvragen bij Stigas om bedrijven te ondersteunen bij de RIE. Er zijn op 147 bedrijven inspecties uitgevoerd. Op 70% van deze bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. Dit betrof in totaal 103 bedrijven met 248 overtredingen. Het aantal overtredingen per bedrijf varieerde van 1 tot 6.
 
De overtredingen per onderwerp waren op hoofdlijn:

  • Risico inventarisatie en evaluatie (RIE): niet volledig ingevuld of geen plan van aanpak aanwezig. Lees meer over de RIE via deze link.
  • Arbeidsmiddelen: niet (op tijd) gekeurd, geen adequaat onderhoud of ontbreken van schermen of beveiliging.
  • Gevaarlijke stoffen: opslag middelen zonder lekbak of opslag van stoffen die niet bij elkaar opgeslagen mogen worden.
  • Veilige werkomgeving: deugdelijkheid en constructie van silo’s, aanrijdgevaar van silo’s, valgevaar van zolders en hoger gelegen opslagplaatsen.

 Praktische, vaak simpele oplossingen die veel van bovengenoemde, ongewenste risico’s voor je kunnen wegnemen zijn onder andere: Zorg voor deugdelijke ladders en monteer zo mogelijk een beugel waarachter je deze kunt vastzetten. Gebruik de juiste bescherming van de aftaktussenas. Voorkom dat iemand in de mestput valt, door deze af te schermen.  Wees  bewust van de gevaarlijke stoffen die je gebruikt, zoals formaldehyde en gebruik hier de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen bij.

Deze relatief simpel op te lossen punten werden tijdens de inspecties meermaals aangetroffen.  Voorkom ongelukken voor jezelf, je medewerker of gezinslid en wacht niet met het oplossen hiervan.
 
Ook leren hoe je (nog) veiliger kan werken op je erf? Boek dan een BoerVeilig workshop. Kijk voor meer informatie ook op www.boerveilig.com
Voor meer informatie over de RIE of hoe je de RIE kunt aanvragen, kijk op stigas.nl/RIE