Nieuwe cijfers over veilig en gezond werken

Factsheets gezond en veilig werken 2022

De factsheets worden jaarlijks geüpdatet door Stigas. Dit jaar zijn voornamelijk de gegevens over leeftijd, verzuim, dodelijke ongevallen, beroepsziekten en de RIE geactualiseerd. 

Voor de factsheets zijn cijfers gebruikt vanuit verschillende bronnen. De factsheets geven een beeld hoe het gesteld is met veilig, gezond en vitaal werken in de sector. Dit beeld biedt werkgevers en werknemers, hun organisaties en overheden aanknopingspunten om de duurzame inzetbaarheid in de sector te verbeteren. De informatie wordt ook gebruikt om je als bedrijf te vergelijken met de sector. Bijvoorbeeld over verzuim of uitkomsten van de Vitaliteitsscan. 

Enkele uitkomsten zijn:

  • Het aandeel werknemers van 56 jaar en ouder blijft toenemen, was in 2017 14% van de werknemers 55 plus, in 2021 is dat 17%. 
  • Het verzuimpercentage in 2021 is 4,5%*. Dit ligt onder het landelijk gemiddelde van 4,9%. In 2020 was het verzuimpercentage 4,7% in de agrarische en groene sector. 
  • In de sector worden in 2020 minder beroepsziekten gemeld dan gemiddeld in Nederland. Wel staan we op nummer 2 met ziekten aan het bewegingsapparaat. Dit leidt vaak tot langdurig verzuim. 
  • Over de afgelopen tien jaar waren er gemiddeld 12 dodelijke ongevallen per jaar. In 2021 ging het om 10 dodelijke ongevallen. De meeste ongevallen gebeuren met machines.
  • Meer dan 12 duizend bedrijven in de sector zijn inmiddels gestart met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) van Stigas. 

Alle informatie is beschikbaar voor de sectoren hoveniers en groenvoorziening, glastuinbouw, groen, grond en infra, dierhouderij, open teelten en bos en natuur.

Download de factsheets:

* De verzuimcijfers zijn  gebaseerd op de bij Sazas aangesloten bedrijven, de representativiteit kan per sector verschillen.