Profiteer van de Poortwachtergarantie!

Profiteer van de Poortwachtergarantie!

Klanten van Sazas, die via Stigas in samenwerking met Zorg van de Zaak de verzuimbegeleiding geregeld hebben, kunnen vanaf 1 januari 2017 kosteloos gebruik maken van de zogenaamde Poortwachtergarantie.

Wat is Poortwachtergarantie?

De wetgever stelt re-integratieverplichtingen aan de werkgever als de werknemer of arbeidsongeschikt ziek is. Dat is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. De poortwachtersgarantie betekent dat werkgever door Sazas en Stigas gevrijwaard worden voor een eventuele loonsanctie van het UWV mocht bij een WIA aanvraag het UWV oordelen dat er onvoldoende inspanningen geleverd zijn om tot een toekenning van de WIA uitkering te kunnen komen. De poortwachtersgarantie geldt voor nieuwe ziektegevallen vanaf 1 januari 2017.

Een garantie op de aanpak van Sazas en Stigas

Sazas en Stigas geven deze garantie af omdat zij overtuigd zijn van de kwaliteit van hun gezamenlijke ketenaanpak, die gekenmerkt wordt door de integrale benadering aanpak van preventie, verzuimbegeleiding en het verzekeren van het verzuimrisico. De Poortwachtergarantie biedt werkgevers voordelen:
• Een garantie op de kwaliteit van de dienstverlening;
• De werkgever loopt bij het opvolgen van de adviezen geen risico op een loonsanctie;
• Het voldoen aan de re-integratieverplichtingen draagt bij aan het verkorten van de verzuimduur; dat houdt de verzuimkosten laag

Voorwaarden voor deelname en gebruik

Het is belangrijk dat de werkgever zich houdt aan de Wet verbetering Poortwachter en de adviezen van de arbodienst opvolgt; daarnaast ofdat hij de voorschriften uit de Arbowet opvolgt, waaronder een (actuele) wettelijk verplichte risico-inventarisatie. De werkgever wordt hierbij ten volle ondersteund. De poortwachtersgarantie is gekoppeld aan het pakket ‘Sazas Verzuimmanagement Compleet’.

Reacties

Jan Hordijk, manager Schadeservice Sazas: ‘Eigenlijk werken we al lang poortwachter proof, maar met de poortwachtersgarantie laten we onze klant hier nog eens extra van meeprofiteren’

Lucy Beld, coördinerend arbeidsdeskundige Stigas: ‘De poortwachtersgarantie is een logisch gevolg uit onze gezamenlijke ketenaanpak en zal voor ons een extra drijfveer vormen om het voor de klant nog beter te willen doen’.

Noot voor redactie

Op www.sazas.nl vindt u uitgebreide informatie over de Poortwachtergarantie.

Meer weten?

Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact op met Maria van den Heuvel
T 06 20 444 887