Week van de veiligheid: omgaan met agressie en geweld

Agressie en geweld

Vandaag start de landelijke Week van de Veiligheid. Deze Week staat in het teken van agressie en geweld. 

Schreeuwen, slaan, vernielen, bedreigen of chanteren, het zijn een paar vormen van agressie en geweld waar je als ondernemer of werknemer mee te maken kunt krijgen tijdens je werk. Bijvoorbeeld als je in de openbare ruimte werkt of bezoekers op je bedrijf ontvangt. We worden erdoor overvallen en ervaren het als grensoverschrijdend, beangstigend en verwarrend. De impact op ondernemers en medewerkers die dit overkomen kan enorm zijn. 

Kan dit bij jouw bedrijf voorkomen?

Stel binnen je bedrijf een duidelijke norm op voor agressie en geweld. Hiermee wordt voorkomen dat de collega met de ‘dikste huid’ de norm bepaalt of dat agressie en geweld al snel wordt gezien als ‘iets wat erbij hoort. Werkstress, vertrek en (langdurig) verzuim onder medewerkers kunnen dan het gevolg zijn. Het opstellen van een goede aanpak om ongewenst gedrag te voorkomen, is daarom erg belangrijk en wettelijk verplicht.

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) van Stigas is agressie en geweld door derden als  onderwerp opgenomen. In de RIE leg je vast welke functies te maken kunnen krijgen met agressie en geweld, in welke situaties dat kan gebeuren en welke soorten agressie en geweld bij het bedrijf kunnen voorkomen.

De inventarisatie helpt je nadenken over maatregelen die je kunt nemen en hoe je een procedure kunt opstellen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een fysieke afscheiding op de klus of een hoge en brede balie op kantoor, of het maken van afspraken om voor risicovolle situaties altijd een minimaal aantal medewerkers in te zetten. Daarnaast is het belangrijk om medewerkers over het onderwerp voor te lichten. Immers wie goed getraind is, kan beter omgaan met agressief gedrag of het zelfs voorkomen.

Strategie preventie en aanpak agressie en geweld

 • Primair: voorkomen
  Voorkom schadelijke gevolgen van agressie en geweld door organisatorische en personele maatregelen. Breng samen met medewerkers de risicomomenten en -plaatsen in beeld en neem passende maatregelen. Bijv. door met meerdere collega’s samen te werken; door balies en ontvangstruimten veilig in te richten; door de impact van een werk op de omgeving op te nemen in het ontwerp. 
 • Secundair: hulp geven
  Help medewerkers te kunnen omgaan met het risico op agressie en geweld door hierover met elkaar te praten, toolboxen en training te organiseren. 
 • Tertiair: impact beperken
  Beperk de negatieve impact van blootstelling aan agressie en geweld. 
  Stel een regeling op voor de opvang, ondersteuning en nazorg na een incident. 
  Zorg voor een procedure om incidenten te melden, registreren en analyseren.

Vertrouwenspersoon

Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om jouw medewerkers te beschermen tegen  agressie en geweld. En ook tegen seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Hiervoor dien je als werkgever een actief beleid te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn.

In de cao's voor de Glastuinbouw, Open teelten, Groen, grond en infra en Hoveniers en Groenvoorziening is afgesproken dat Stigas voor deze sectoren de functie van vertrouwenspersoon vervult. Daarnaast vervult Stigas de functie van vertrouwenspersoon voor de sector Handel groeit. Een werknemer in één van deze sectoren kan kosteloos contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Stigas.

Ook is het mogelijk om als werkgever een aanvullend contract met Stigas af te sluiten voor een vertrouwenspersoon voor jouw bedrijf. Voordeel hiervan is dat de vertrouwenspersoon zich komt introduceren op je bedrijf, een presentatie houdt en jaarlijks een verslag doet van de bevindingen, plus aanbevelingen.

Meer informatie