Sectoraanpak bewijst zich ook voor zieke vangnetters

Sectoraanpak bewijst zich ook voor zieke vangnetters

De afgeronde pilot in onder meer de agrarische en groene sector laat zien dat de sectorspecifieke aanpak voor preventie en verzuimbegeleiding ook bijdraagt aan een snellere re-integratie van werknemers uit de Ziektewet. Oud werkgevers en werknemers ervaren de wijze waarop zij begeleid zijn niet alleen als prettiger, ook leidt het snellere herstel tot een substantiële besparing.
Dit zijn de uitkomsten van drie pilots, die op initiatief van de Stichting van de Arbeid de afgelopen jaren zijn uitgevoerd door drie sectoren, de agrarische en groene sector, het vervoer en de detailhandel. Stigas nam de pilot in agrarisch en groen voor haar rekening. Het eindrapport van onderzoeksbureau APE is vorige week door de minister van SZW aan de Tweede Kamer aangeboden.
Stigas begeleidde 100 werknemers die ziek uit dienst gingen vanuit een tijdelijk dienstverband. In de pilot is nagegaan of de sectoraanpak leidt tot een snellere begeleiding uit de ziektewet, een beperking van de WIA instroom en is gekeken hoe betrokken werkgevers en werknemers de aanpak hebben ervaren.
Enkele belangrijke resultaten zijn:
- De sectoraanpak leidt tot een substantieel korter verblijf in de Ziektewet van agrarische werknemers van maar liefst 53 tot 66 dagen in vergelijking tot de controlegroep van UWV. Rekening houdend met de kosten van de begeleiding leidt dit tot een gemiddelde netto besparing van 2 duizend euro per werknemer aldus de onderzoekers. Voor de 100 begeleide werknemers betekent dit een besparing van totaal € 200 duizend.
- Bovenop deze besparing komt nog een besparing op de WW omdat 25% van de zieke werknemers zijn gere-integreerd bij hun ‘oude’ werkgever of een ‘nieuwe’ werkgever; dit terwijl in het huidige publieke bestel nauwelijks sprake is van directe werkhervatting
- APE constateert dat de WIA instroom niet is gedaald, doch hier moet tegenover gezet worden dat ‘elders’ prake is van een substantiële stijging van de WIA instroom. UWV publiceerde dit voorjaar een gemiddelde stijging van maar liefst 11%
- Last-but not least constateert het onderzoeksbureau dat de werkgevers en werknemers meer tevreden zijn over de wijze waarop de begeleiding is uitgevoerd.

Volgens projectleider Esther de Graaff laten de resultaten zien dat de sectoraanpak werkt. ‘Het voordeel zit hem in de specifieke kennis van onze professionals van de sector en van de bedrijven. Bovendien zijn veel werknemers en werkgevers al bij ons bekend, waardoor geen onnodige tijd verloren gaat aan dossieroverdracht e.d. Ook geeft dit een goede ingang voor werkhervatting. Het is zeker de moeite waard om de aanpak en resultaten onder de aandacht te brengen van andere sectoren en hier vervolg aan te geven. Het woord is nu aan de politiek’.