Arbo en Ziekteverzuim (Wet- en Regelgeving)

De Arbowet regelt de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer als het gaat om veilig en gezond  werken.

De belangrijkste verplichtingen en regels van de Arbowet:

 • Werknemers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen.
 • De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht.
 • Onderdelen van dit arbobeleid zijn onder andere:
  • Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) – In een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Voortvloeiend uit deze inventarisatie moet een Plan van Aanpak worden opgesteld met daarin de maatregelen die genomen zullen worden om de risico’s aan te pakken.
  • Arbodienst of bedrijfsarts – Bij ziekteverzuim moet de begeleiding van de zieke werknemer door een bedrijfsarts worden uitgevoerd.
   De bedrijfsarts meldt beroepsziekten bij het NcvB
  • Preventiemedewerker – Bedrijven zijn verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Heeft het bedrijf minder dan 25 werknemers, dan mag de werkgever zelf de taken van de preventiemedewerker op zich nemen.
  • Bedrijfshulpverlening – Binnen het bedrijf moet minimaal één bedrijfshulpverlener (bhv’er) aanwezig zijn.
  • Voorlichting – Bedrijven geven hun werknemers voorlichting en instructies over de risico’s en hoe hiermee veilig om te gaan.
  • Preventiespreekuur – Werknemers hebben vrij toegang tot een bedrijfsarts of preventie medewerker.
  • PMO - Werknemers hebben de mogelijkheid voor deelname aan het preventief arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
  • Werkgevers melden ernstige ongevallen op het werk bij Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie).
  • Vertrouwenspersoon - werknemers kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon. Vraag het aan Stigas.
 • In de arbocatalogi hebben de werkgevers en de werknemersorganisaties in de agrarische en groene sectoren vastgelegd hoe het beste invulling gegeven kan worden aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.
 • De Wet Verbetering Poortwachter beschrijft de stappen die de zieke werknemer en de werkgever moeten volgen om weer duurzaam terug te keren naar werk.
 • De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is met ingang van 25 mei 2018 van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum binnen de hele Europese Unie dezelfde regels gelden voor privacy. De AVG komt in de plaats van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Kern is dat de regels voor organisaties om de privacy van persoonsgegevens te waarborgen worden aangescherpt.